פרק קודם, אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים, הברית החדשה

אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים פרק י

י   ולא אכחד מכם אחי שאבותינו היו כלם תחת הענן וכלם עברו בתוך הים: 2 וכלם נטבלו למשה בענן ובים: 3 וכלם אכלו מאכל אחד רוחני: 4 וכלם שתו משקה אחד רוחני כי שתו מן-הצור הרוחני ההלך עמהם והצור ההוא המשיח: 5 אבל רבם לא רצה בם האלהים ופגריהם נפלו במדבר: 6 וכל-זאת היתה-לנו למופת לבלתי התאות לרעה כאשר התאוו גם-המה: 7 ולא תהיו עבדי אלילים כאשר היו מקצתם כמו שכתוב וישב העם לאכל ושתו ויקמו לצחק: 8 ולא-נהיה זנים כאשר זנו מקצתם ויפלו ביום אחד שלשה ועשרים אלף איש: 9 ולא-ננסה את-יהוה כאשר נסוהו מקצתם ויאבדום הנחשים: 10 גם-לא תלינו כאשר הלינו מקצתם וימותו ביד המשחית: 11 כל-זאת מצאתם להיות למופת ותכתב למוסר לנו אשר-הגיעו אלינו קצי עולמים: 12 לכן האמר בנפשו אני עמד ירא פן-יפול: 13 עדין לא-בא עליכם נסיון בלתי כדרך בני-אדם כי-נאמן הוא האלהים אשר לא יניח לנסות אתכם יותר על כחכם כי אם-יתן עם-הנסיון גם-אחריתו כדי שתוכלו שאת: 14 על-כן חביבי רחקו מעבודת אלילים: 15 כדבר אל-נבונים אני מדבר ואתם בינו את אשר אמר: 16 כוס של-ברכה אשר אנחנו מברכים עליו הלא הוא מחבר אתנו לדמו של-המשיח והלחם אשר אנחנו בצעים הלא הוא מחבר אתנו לגופו של-המשיח: 17 כי-לחם אחד הוא לכן גוף אחד אנחנו הרבים מפני שחלק לכלנו בלחם האחד: 18 הביטו אל-ישראל שלפי הבשר הלא אכלי הזבחים חברי המזבח המה: 19 ועתה מה אמר היש ממש באליל אם-יש ממש בזבחי אלילים: 20 אלא מה-שיזבחו הגוים לשדים הם זבחים ולא לאלהים ואני אין רצוני שתהיו חברים לשדים: 21 לא תוכלו לשתות כוס אדנינו וכוס השדים יחד ולא יהיה חלק לכם בשלחן אדנינו ובשלחן השדים: 22 הנעז להקניא את-אדנינו הכי חזקים אנחנו ממנו: 23 הכל רשות לי אבל לא כל-דבר מועיל הכל רשות לי אבל לא כל-דבר בנה: 24 איש אל-יבקש דבר לעצמו כי אם-לרעהו: 25 כל-הנמכר בשוק אתו תאכלו ואל-תחקרו מפני מכשל הלב: 26 כי ליהוה הארץ ומלואה: 27 ואם-יקרא אתכם איש מאשר אינם מאמינים ורצונכם ללכת אליו אכול תאכלו מכל אשר-ישימו לפניכם ואל-תחקרו מפני מכשול הלב: 28 וכי-יאמר לכם איש זה הוא זבח אלילים אל-תאכלו מפני אתו המודיע ומפני מכשול הלב (כי ליהוה הארץ ומלואה): 29 והלב שאני אמר לא לבך כי אם-לב רעך כי למה-זה תדון חרותי על-ידי לב האחר: 30 ואם-אכל אני בברכה למה יצא לי שם רע על-הדבר שאני מברך עליו: 31 לכן אם תאכלו ואם-תשתו או-תעשו דבר עשו הכל לכבוד אלהים: 32 ואל-תתנו מכשל לא ליהודים ולא ליונים ולא לקהלת אלהים: 33 כאשר גם-אנכי מבקש להיות רצוי לכל בכל ולא אבקש תועלת עצמי כי-אם תועלת הרבים למען יושעו:

פרק הבא, אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים, הברית החדשה