פרק קודם, אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים, הברית החדשה

אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים פרק יא

יא   לכו בעקבותי כאשר גם-אני הלך בעקבות המשיח: 2 ועל-זאת אני משבח אתכם אחי שזכרתם אתי בכל לשמר את-הקבלות כאשר מסרתי לכם: 3 ורצוני שתהיו ידעים שראש כל-איש המשיח וראש האשה האיש וראש המשיח הוא האלהים: 4 כל-איש אשר יתפלל או יתנבא וראשו מכסה מנול הוא את-ראשו: 5 וכל-אשה אשר תתפלל או תתנבא וראשה פרוע את-ראשה היא מנולת כי שוה היא למגלחה: 6 כי האשה אם-לא תתכסה גם תתגלח ואם-בזיון הוא לאשה לגז או לגלח את-שערה תתכסה: 7 אמנם האיש איננו חיב לכסות את-ראשו כי הוא צלם אלהים וכבודו והאשה היא כבוד האיש: 8 כי אין-האיש מן-האשה כי אם-האשה מן-האיש: 9 גם-לא-נברא האיש בעבור האשה כי אם-האשה בעבור האיש: 10 על-כן האשה חיבת להיות אות משמעתה על-ראשה בעבור המלאכים: 11 אבל אין האיש בלא אשה ואין האשה בלא איש באדון: 12 כי כאשר האשה מן-האיש כן גם-האיש על-ידי האשה וכל-אלה מאלהים: 13 שפטו-נא בנפשכם הנאוה לאשה להתפלל אל-האלהים וראשה מגלה: 14 והלא תלמדו מנוהג שבעולם כי איש אשר יגדל פרע שער ראשו חרפה היא לו: 15 אבל האשה כי תגדל שערה פאר הוא לה כי-נתן לה השער לצניף: 16 ואם-יאהב איש לריב לא זו דרכנו ולא דרך קהלות האלהים: 17 והנה בצותי את-זאת לא אוכל לשבח אתכם על-אשר תאספו יחד לא לטובה כי אם-לרעה: 18 כי שמעתי שיש מחלקות ביניכם כשתועדו בקהל ומקצת הדבר אני מאמין: 19 כי כתות צריכות להיות ביניכם למען יודעו הנאמנים שבכם: 20 ועתה כאשר תאספו יחד אין-זה לאכל סעודתו של-האדון: 21 כי כל-אחד מקדים לקחת סעודתו בשעת האכילה וזה ירעב וזה ישתכר: 22 הכי אין לכם בתים לאכל וזשתות או התבוזו את-קהל אלהים ותבישו את-מי שאין-לו מה אמר לכם העל-זאת אשבח אתכם אינני משבח: 23 כי-כן קבלתי אני מן-האדון ומסרתי לכם כי האדון ישוע בלילה אשר-נמסר בו לקח את-הלחם: 24 ויברך ויבצע ויאמר קחו אכלו זה גופי הנבצע בעדכם עשו-זאת לזכרי: 25 וכמו-כן את-הכוס אחר הסעודה ויאמר הכוס הזאת היא הברית החדשה בדמי עשו-זאת לזכרי בכל-זמן שתשתו: 26 כי בכל-זמן שתאכלו את-הלחם הזה ותשתו את-הכוס הזאת הזכר תזכירו את-מות אדנינו עד כי יבוא: 27 לכן מי שיאכל מן-הלחם הזה או-ישתה מכוס האדון שלא כראוי יאשם לגוף אדנינו ולדמו: 28 יבחן האיש את-נפשו ואז יאכל מן-הלחם וישתה מן-הכוס: 29 כי האכל והשתה שלא כראוי אכל ושתה דין לנפשו לפי שלא-הפלה את-גוף האדון: 30 בגלל הדבר הזה יש-בכם חולים וחלשים רבים והרבה ישנו המות: 31 כי אם-נבחן את-נפשנו לא נהיה נדונים: 32 וכשאנו נדונים נוסר על-יד האדון כדי שלא נחיב עם-העולם: 33 על-כן אחי בהועדכם יחד לאכל המתינו זה לזה: 34 וכי-ירעב איש יאכל בביתו פן-תועדו לאשמה ויתר הדברים אתקן בבאי:

פרק הבא, אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים, הברית החדשה