פרק קודם, אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים, הברית החדשה

אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים פרק יב

יב   ובענין מתנות הרוח אחי לא-אכחד מכם דבר: 2 הלא ידעתם כי לפנים גוים הייתם ואחרי האלילים האלמים הובלתם וגם נמשכתם: 3 לכן אודיע אתכם כי אין איש דבר ברוח אלהים ויאמר לישוע חרם וגם לא יקרא איש לישוע אדון בלתי אם-ברוח הקדש: 4 והמתנות שנות אבל אחד הוא הרוח: 5 ושנים השמושים ואחד הוא האדון: 6 והפעלות שנות אבל האלהים אחד והוא הפעל את-הכל בכל: 7 ולכל-איש ואיש נתנה התגלות הרוח להועיל: 8 כי האחד נתן-לו על-ידי הרוח דבור החכמה ולאחר דבור הדעת כפי הרוח ההוא: 9 לאחר האמונה ברוח ההוא ולאחר מתנות הרפאות ברוח ההוא: 10 ולאחר לפעל גבורות ולאחר נבואה ולאחר להבחין בין הרוחות ולאחר מיני לשנות ולאחר באור לשנות: 11 וכל-אלה יפעל הרוח האחד ההוא החלק לאיש כרצונו: 12 כי כאשר הגוף אחד ובו אברים הרבה וכל-אברי הגוף אף כי-רבים הם כלם גוף אחד כן גם המשיח: 13 כי ברוח אחד נטבלנו כלנו לגוף אחד אם-יהודים ואם-יונים אם-עבדים ואם-בני חורין וכלנו לרוח אחד השקינו: 14 כי גם-הגוף לא אבר אחד הוא כי אם-רבים: 15 אם-תאמר הרגל לא יד אני על-כן אינני מן-הגוף הלזאת לא מן-הגוף היא: 16 ואם-תאמר האזן לא עין אני על-כן אינני מן-הגוף הלזאת לא מן-הגוף היא: 17 אם-הגוף כלו יהיה עין איה השמע ואם-כלו שמע איה הריח: 18 ועתה האלהים שת את-האברים כל-אחד ואחד מהם בגוף כפי רצונו: 19 ואלו-היו כלם אבר אחד איה הגוף: 20 הנה רבים הם האברים והגוף אחד: 21 העין לא-תוכל דבר אל-היד לאמר לא אצטרך לך וגם-הראש לא-יוכל דבר אל-הרגלים לאמר לא אצטרך לכן: 22 כי להפך אברי הגוף הנראים רפים צריכים אנו להם ביותר: 23 והנראים לנו נקלים בגוף אתם נלביש יתר כבוד ואשר לבשת לנו מרבים אנחנו את עדים: 24 כי האברים ההגונים אשר בנו אין צרך לתת כבוד להם וכן מזג האלהים את הגוף לתת כבוד יותר לגרוע: 25 כדי שלא-תהיה מחלקת בגוף כי אם-ידאגו כל-האברים יחד זה לזה: 26 ואם-יכאב אבר אחד יכאבו אתו כל-האברים ואם-יכבד אבר אחד ישמחו אתו כל-האברים: 27 ואתם גוף המשיח אתם ואבריו כל-אחד לפי חלקו: 28 ומהם שם האלהים בקהל ראשונה לשליחים ושנית לנביאים ושלישית למלמדים ויתן גבורות אף-מתנות הרפאות ותמיכות והנהגות ומיני לשנות: 29 הכלם שליחים אם-כלם נביאים או כלם מלמדים הכלם עשי גבורות: 30 הלכלם מתנות רפאות הכלם מדברים בלשנות הכלם מבארי לשנות: 31 ואתם השתדלו להשיג המתנות הטובות ביותר ואני הנני מורה אתכם דרך נעלה על-כלנה:

פרק הבא, אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים, הברית החדשה