פרק קודם, אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים, הברית החדשה

אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים פרק יג

יג   אם-בלשנות אנשים ומלאכים אדבר ואין-בי אהבה הייתי כנחשת המה או כצלצל תרועה: 2 ואם תהיה-לי נבואה ואדע כל-הסודות וכל-הדעת ואם תהיה-לי אמונה רבה עד להעתיק הרים ממקומם ואין-בי האהבה הייתי כאין: 3 ואם-אחלק את-כל-הוני ואם-אתן את-גופי לשרפה ואין-בי האהבה כל-זאת לא תועילני: 4 האהבה מארכת-אף ועשה חסד האהבה לא תקנא האהבה לא תתפאר ולא תתרומם: 5 לא תעשה דבר-תפלה ולא-תבקש את אשר-לה ולא תתמרמר ולא תחשב הרעה: 6 לא תשמח בעולה כי עם-האמת תשמח: 7 את-כל תשא את-כל תאמין את-כל תקוה ואת-כל תסבל: 8 האהבה לא-תבל לעולם אבל הנבואות תבטלנה והלשנות תכלינה והדעת תבטל: 9 כי-קצת הוא שידענו וקצת הוא שנבאנו: 10 וכבוא התמים אז עבור תעבר הקצת 11 כאשר הייתי עולל כעולל דברתי כעולל הגיתי כעולל חשבתי וכאשר הייתי לאיש הסירתי דברי העולל: 12 כי כעת מביטים אנחנו במראה ובחידות ואז פנים אל-פנים: 13 כעת יודע אני קצתו ואז כאשר נודעתי אדע אף-אני: 14 ועתה שלש-אלה תעמדנה האמונה והתקוה והאהבה והגדולה שבהן היא האהבה:

פרק הבא, אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים, הברית החדשה