פרק קודם, אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים, הברית החדשה

אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים פרק יד

יד   רדפו אחרי האהבה והשתדלו להשיג מתנות הרוח וביותר שתתנבאו: 2 כי המדבר בלשון איננו מדבר לאדם כי אם-לאלהים כי אין-איש שמעו וברוח הוא מדבר סודות: 3 והמתנבא הוא מדבר לבני אדם לבנותם וליסרם ולנחמם: 4 המדבר בלשון בונה את-נפשו והמתנבא בונה את-העדה: 5 ומי יתן וכלכם תדברו בלשנות וביותר כי תתנבאו כי גדול המתנבא מן-המדבר בלשנות בלתי אם-יפרש למען תבנה העדה: 6 ועתה אחי כי-אבוא אליכם ואדבר בלשנות מה-אועיל לכם אם-לא אדבר אליכם בחזון או בדעת או בנבואה או בהוראה: 7 הלא מה-שאין בו רוח חיים ונתן קול חליל או כנור אם-לא ישמיעו קלות אשר תוכל האזן להבחין איכה יודע מה-יזמר ומה-ינגן: 8 גם השופר אם-לא יתן קולו קול ברור מי יחלץ למלחמה: 9 כן גם-אתם אם לא-תוציאו בלשונכם דבור מפרש איכה יודע המדבר הלא תהיו כמדברים לרוח: 10 הן כמה מיני לשנות יש בעולם ואין-אחת מהן בלי קול: 11 לכן אם-אינני ידע פשר הקול אהיה כלעז בעיני המדבר והמדבר יהיה כלעז בעיני: 12 כן גם-אתם לפי שמתאוים אתם לכחות רוחניות בקשו להעדיף במה-שיבנה את-העדה: 13 על-כן יתפלל המדבר בלשון וגם יפרשנה: 14 כי אם-אתפלל בלשון רוחי מתפלל ושכלי איננו עשה פרי: 15 ועתה מה-אעשה אתפללה ברוחי ואתפללה גם-בשכלי אזמרה ברוחי ואזמרה גם-בשכלי: 16 כי אם-תברך ברוח איך יענה מי שהוא נתון במקום ההדיוטות אמן אחר ברכתך והוא איננו ידע מה אתה אמר: 17 הן אתה תברך כראוי אבל רעך לא יבנה: 18 אודה לאלהי שיותר מכלכם אני מדבר בלשנות: 19 אכן בקהל אבחר לדבר חמש מלין בשכלי כדי להורת גם את-האחרים מלדבר רבבות מלין בלשון: 20 אחי אל-תהיו כקטנים בבינה אלא היו תינוקות לרעה ושלמים בבינה: 21 הן כתוב בתורה כי-בלעגי שפה ובלשון אחרת אדבר אל-העם הזה וגם בזאת לא-אבו שמע-לי אמר יהוה: 22 לכן הלשנות לא למאמינים הנה אות כי אם-למחסרי אמונה אבל הנבואה איננה למחסרי אמונה כי אם-למאמינים: 23 והנה אם-תקהל כל-העדה יחד וכלם מדברים בלשנות ויבואו הדיוטות או מחסרי אמונה הלא יאמרו שמשגעים אתם: 24 אבל אם-יתנבאו כלם ובא איש מחסר אמונה או הדיוט יוכח על-ידי כלם וידון על-ידי כלם: 25 ובכן יגלו תעלמות לבבו ויפל על-פניו וישתחוה לאלהים ויענה ויאמר באמת האלהים בקרבכם: 26 ועתה מה-לעשות אחי בהקהלכם יחד כל-אחד ואחד מכם יש-לו מזמור יש-לו הוראה יש-לו לשון יש-לו חזון יש-לו באור וכל יעשה להבנותכם: 27 כי-ידבר איש בלשון יהיו המדברים שנים שנים או שלשה ולא יותר וזה אחר זה ואחד יפרש: 28 ואם-אין מפרש אז ידם בקהל וידבר לנפשו ולאלהים: 29 והנביאים הם ידברו שנים או שלשה והאחרים יבחנו: 30 וכי נגלה חזון לאחר מן-הישבים שם ידם הראשון: 31 כי תוכלו להתנבא כלכם זה אחר זה למען ילמדו כלם וכלם יזהרו: 32 ורוחות הנביאים ברשות הנביאים המה: 33 כי לא אלהי מבוכה האלהים כי אם-אלהי השלום כאשר בכל-קהלות הקדשים: 34 נשיכם בכנסיות תשתקנה כי לא-נתנה להן רשות לדבר כי אם-להכנע כאשר אמרה התורה 35 ואם-חפצן ללמד דבר תשאלנה את-בעליהן בביתן כי-חרפה היא לנשים לדבר בקהל: 36 או המכם יצא דבר אלהים אם-אליכם לבדכם הגיע: 37 אם יאמר איש שהוא נביא או-איש הרוח בין יבין את אשר-אני כתב לכם כי-מצות האדון הנה: 38 ומי אשר לא ידע אל-ידע: 39 לכן אחי השתדלו להתנבא ואל-תכלאו מלדבר בלשנות: 40 הכל יעשה כהגן וכשורה:

פרק הבא, אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים, הברית החדשה