פרק קודם, אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים, הברית החדשה

אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים פרק טו

טו   ואני מזכירכם אחי את-הבשורה אשר בשרתי אתכם ואתם קבלתם ועמדתם בה: 2 וגם תושעו בה אם-תחזיקו בדבר אשר בשרתי אתכם רק אם לא-האמנתם לשוא: 3 כי ראשית כל-דבר מסרתי לכם מה-שקבלתי כי-המשיח מת לכפר על-חטאתינו ככתוב: 4 ונקבר והוקם ביום השלישי ככתוב: 5 ונראה אל-כיפא ואחריו אל-שנים העשר: 6 ואחרי-כן נראה ליותר מחמש מאות אחים כאחד אשר רבם עודם בחיים ומקצתם ישנו: 7 ואחרי-כן נראה אל-יעקב ואחריו אל-כל-השליחים: 8 ואחרי כלם נראה גם-אלי הדמה לנפל: 9 כי אני הצעיר בשליחים וקטנתי מהקרא שליח כי-רדפתי את-קהל האלהים: 10 אבל בחסד אלהים הייתי מה-שהייתי וחסדו עלי לא-היה לריק כי-יותר מכלם עמלתי ולא אני כי-אם-חסד אלהים אשר עמדי: 11 והנה גם-אני גם-המה ככה משמיעים וככה האמנתם: 12 ואם-הגד כי-הוקם המשיח מן-המתים איך יאמרו אנשים מכם אין תחיה למתים: 13 אם-אין תחיה למתים גם-המשיח לא הוקם: 14 ואם-המשיח לא הוקם ריק שמועתנו וריק אמונתכם: 15 וגם-נמצא שעדי שקר אנחנו לאלהים יען אשר-העידנו את-האלהים כי הקים את-המשיח והוא לא הקימו אם כן הדבר שהמתים לא יקומו: 16 כי אם-המתים לא יקומו גם-המשיח לא קם: 17 ואם-המשיח לא קם הבל אמונתכם ועודכם בחטאתיכם: 18 אם-כן גם-הישנים במשיח אבדו: 19 ואם-בחיים האלה בלבד בטחים אנחנו במשיח אמללים מכל-אדם אנחנו: 20 אבל עתה המשיח הוקם מן-המתים ראשית הישנים: 21 כי אחרי אשר-בא המות על-ידי אדם גם-תחית המתים באה על-ידי אדם: 22 כי כאשר באדם הראשון מתים כלם כן יחיו כלם במשיח: 23 וכל-אחד ואחד בסדרו ראשית כלם המשיח ואחרי-כן אתם שהם למשיח בבואו: 24 ואחרי כן הקץ כשימסר את-המלכות לאלהים האב אחרי השביתו כל-משרה וכל-שלטן וגבורה: 25 כי-הוא מלך ימלך עד כי-ישית את-כל-איביו תחת רגליו: 26 ואחרון האיבים אשר יכחד הוא המות: 27 כי-כל שת תחת רגליו ובאמרו כל הושת תחתיו ברור הוא שהשת כל תחתיו איננו בכלל: 28 וכאשר יושת הכל תחתיו אז יושת הבן גם-הוא תחת השת-כל תחתיו למען יהיה האלהים הכל בכל: 29 כי מה-יעשו הנטבלים בעד המתים אם-אמת הוא שהמתים לא-יקומו למה-זה יטבלו בעד המתים: 30 ולמה זה מסתכנים אנחנו בכל-שעה: 31 בתהלתכם אשר יש-לי במשיח ישוע אדנינו מעיד אני עלי אם-לא מת אני בכל-יום ויום: 32 אם-כדרך כל-אדם נלחמתי עם-החיות הרעות באפסוס מה-היא תועלתי אם-המתים לא יקומו נאכלה ונשתה כי-מחר נמות: 33 אל-נא תתעו נפשותיכם חברת אנשים רעים תשחית מדות טבות: 34 הקיצו במישרים ואל-תחטאו כי-יש אנשים אשר אין-בהם דעת אלהים אני אמר זאת לבשתכם: 35 וכי-יאמר איש איך יקומו המתים וכשישובו מה-גופם: 36 אתה הסכל הן מה-שתזרע לא יחיה בלתי אם-ימות: 37 וכשתזרע אינך זרע את-הגוף אשר יהיה כי אם-גרגר ערם של-חטה או של-אחד הזרעים: 38 והאלהים יתן-לו גוף כרצונו ולכל-זרע וזרע את-גופו למינהו: 39 לא כל-הבשר בשר אחד כי מין אחר הוא בשר האדם ומין אחר בשר הבהמה ומין אחר בשר הדגה ומין אחר בשר העוף: 40 ויש גופות שבשמים וגופות שבארץ אבל אחר הוא כבוד הגופות שבשמים ואחר הוא כבוד הגופות שבארץ: 41 אחר הוא כבוד השמש ואחר הוא כבוד הירח ואחר הוא כבוד הכוכבים כי-כוכב מכוכב שנה לכבוד: 42 וכן תחית המתים הזריעה לכליון והתקומה לחיי עד: 43 יזרע בבזיון ויקום בכבוד יזרע בחלשה ויקום בגבורה: 44 יזרע גוף נפשי ויקום גוף רוחני אם-יש גוף נפשי גם יש גוף רוחני: 45 וכן כתוב ויהי האדם אדם הראשון לנפש חיה אדם האחרון לרוח מחיה: 46 אבל לא של-הרוח היא הראשונה אלא של-הנפש ואחרי-כן של-הרוח: 47 האדם הראשון מן-האדמה הוא של-עפר והאדם השני הוא האדון מן-השמים: 48 וכמדת האחד שהוא של-עפר כן מדת כל-אשר של-עפר הם וכמדת האחד שהוא של-השמים כן מדת כל-אשר של-השמים הם: 49 וכאשר לבשנו צלם האדם שהוא של-עפר כן נלבש גם-צלם האדם שהוא של-השמים: 50 וזאת אני אמר אחי כי-בשר ודם לא-יוכל לרשת את-מלכות האלהים ואשר יכלה לא יירש את אשר לא-יכלה: 51 הנה סוד אגלה לכם אנחנו לא כלנו נישן המות אבל כלנו נתחלף: 52 ברגע אחד כהרף עין כתקע השופר האחרון כי יתקע בשופר והמתים יחיו בלי כליון ואנחנו נתחלף: 53 כי מה-שעתה סופו לכליון ילבש אל-כליון ומה-שעתה סופו למות ילבש אל-מות: 54 ומה-שעתה סופו לכליון כשילבש אל-כליון ומה-שעתה סופו למות כשילבש אל-מות אז יבא דבר-הכתוב בלע המות לנצח: 55 איה עקצך המות איה נצחונך שאול: 56 עקץ המות הוא החטא וכח החטא היא התורה: 57 אבל תודות לאלהים אשר נתן-לנו הנצחון על-ידי אדנינו ישוע המשיח: 58 על-כן אחי חביבי התכוננו בל-תמוטו והעדיפו בכל-עת במעשה אדנינו מפני שידעים אתם כי-לא לריק עמלכם באדנינו:

פרק הבא, אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים, הברית החדשה