פרק קודם, אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים, הברית החדשה

אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים פרק טז

טז   ועל-דבר גבוי הצדקה לעזרת הקדושים כאשר תקנתי לקהלות אשר בגלטיא כן תעשו גם-אתם: 2 בכל-אחד בשבת איש איש מכם כאשר תשיג ידו יניח אצלו ויאצר למען אשר אבא ולא יקבץ עוד: 3 ואני אבא ואשר תמצאו נאמנים אשלח אתם עם-אגרות להביא את-נדבתכם לירושלים: 4 ואם-חשוב הוא שאלך גם אני אתי ילכו: 5 ואני אבא אליכם אחרי עברי את-מקדוניא כי את-מקדוניא אעברה: 6 ואולי אשב עמכם ימים אחדים או כל-ימי הסתו למען תלוני אל-אשר אלך שמה: 7 כי כעת אין רצוני שאראה אתכם כעבר בתוככם כי-אקוה לשבת אצלכם ימים אם-יתן יהוה: 8 אבל אשב באפסוס עד-חג השבועות: 9 כי-נפתח לי פתח גדול ורב-פעלים והמתקוממים רבים: 10 וכי יבוא אליכם טימותיוס ראו-נא שיהיה עמכם בלי פחד כי-מלאכת יהוה הוא עשה כמוני: 11 על-כן איש אל-יבז אתו ושלחהו בשלום למען יבא אלי כי אחכה-לו אני והאחים: 12 ואפולוס אחינו הפצרתי-בו לבוא אליכם עם-האחים ולא-רצה לבוא עתה ויבוא כשיעלה בידו: 13 שקדו ועמדו באמונה התאששו והתחזקו: 14 וכל-דבריכם יעשו באהבה: 15 ואבקשה מכם אחי הלא ידעתם את-בית אסטפנס שהוא ראשית אכיא ויתנו נפשם לשרות הקדשים: 16 לכן הכנעו גם-אתם מפני האנשים ההם ומפני-כל-אשר יעבד ויעמל עמהם: 17 והנני שמח בביאת אסטפנס ופרטונטוס ואכיקוס כי המה מלאו את-חסרנכם: 18 ויניחו את-רוחי ואת-רוחכם על-כן הכירו האנשים ההם: 19 הקהלות אשר באסיא שאלות לשלומכם עקילס ופרסקלא וגם-הקהלה אשר בביתם מרבים לשאל לשלומכם באדון: 20 האחים כלם שאלים לשלומכם שאלו לשלום איש את-רעהו בנשיקה הקדושה: 21 שאל לשלומכם בכתב ידי אני פולוס: 22 מי שלא יאהב את-האדון ישוע המשיח יחרם מרן אתא: 23 חסד ישוע המשיח אדנינו יהי עמכם: 24 ואהבתי את-כלכם במשיח ישוע אמן:

אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים, אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים, הברית החדשה