פרק קודם, אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים, הברית החדשה

אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים פרק ב

ב   וגם אנכי בבאי אליכם אחי לא באתי בגאות הדבור והחכמה להגיד לכם את-עדות האלהים: 2 כי לא-אמרתי לדעת בתוככם דבר בלתי אם-ישוע המשיח והוא הנצלב: 3 ואהי עמכם בחלשה וביראה ובחלחלה רבה: 4 ודברי וקריאתי לא לפתות באמרי חכמת בני-אדם כי אם-בתוכחת הרוח והגבורה: 5 למען אשר לא-תהיה אמונתכם בחכמת בני אדם כי אם-בגבורת אלהים: 6 אבל חכמה אנחנו מדברים בקרב השלמים לא חכמת העולם הזה גם-לא של-שרי העולם הזה אשר יאבדו: 7 כי אם-נדבר בסוד חכמת האלהים הנסתרה אשר האלהים יעדה לכבודנו לפני ימות עולם: 8 אשר לא ידעה איש משרי העולם הזה כי אלו ידעוה לא צלבו את-אדון הכבוד: 9 כי אם-ככתוב אשר-עין לא ראתה ואזן לא שמעה ולא עלה על-לב אדם את אשר-הכין האלהים לאהביו: 10 ולנו גלה האלהים ברוחו כי הרוח חוקר את-הכל גם את-מעמקי האלהים: 11 כי מי הוא מבני אדם ידע את אשר באדם כי אם-רוח האדם אשר בקרבו וכן אין איש ידע את אשר באלהים כי אם-רוח האלהים: 12 ואנחנו לא לקחנו את-רוח העולם כי אם-הרוח מאת האלהים למען נדע את-אשר נתן לנו מאת האלהים בחסדו: 13 ואת-זאת לא נוציא בלשון אשר תלמד חכמת בני אדם כי אם-בלשון אשר רוח הקדש תלמד ונבאר רוחניות בדברים רוחניים: 14 הן האדם הטבעי איננו מקבל את-דברי רוח אלהים כי-המה סכלות לו ולא יוכל להבינם באשר המה נדונים בדרך הרוח: 15 אבל האדם הרוחני ידין הכל ואותו לא-ידין איש: 16 כי מי-תכן את-רוח יהוה ומי יודיענו ואנחנו הנה יש-לנו רוח המשיח:

פרק הבא, אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים, הברית החדשה