פרק קודם, אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים, הברית החדשה

אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים פרק ד

ד   כמשרתי המשיח וסכני רזי אל כן יחשב-איש אתנו: 2 ולזה עוד יבקש מן-הסכנים להמצא נאמן: 3 ואני נקלה היא בעיני שאתם דנים אתי או-יום דין של-בני אדם גם-אני לא אדין נפשי: 4 כי אינני יודע בנפשי מאומה רע ובכל-זאת לא אצדק כי האדון הוא הדן אתי: 5 על-כן אל-תשפטו דבר לפני עתו עד כי-יבוא האדון והוא יוציא לאור את-תעלמות החשך ויגלה את-מזמות הלבבות ואז תהיה תהלה לכל-איש מאת האלהים: 6 ואת-זאת אחי הסבתי על-עצמי ועל-אפולוס בעבורכם למען תלמדו בנו שלא-יתגדל איש על-מה-שכתוב פן-תתגאו איש בשם איש לנגד רעהו: 7 כי מי הפליא אותך ומה בידך ולא נתן לך ואם-נתן לך למה תתהלל כמי שלא נתן לו: 8 הן כבר שבעתם כבר עשרתם ובלעדינו מלכתם ולו מלכתם למען נמלך אתכם גם-אנחנו: 9 כי אמר אני שהאלהים הציג אתנו השליחים שפלי השפלים כבני-תמותה כי היינו לראוה לעולם גם-למלאכים גם-לבני אדם: 10 אנחנו סכלים למען המשיח ואתם חכמים במשיח אנחנו חלשים ואתם גבורים אתם נכבדים ואנחנו נקלים: 11 ועד-השעה הזאת הננו רעבים גם-צמאים וערמים ומכים באגרף ואין מנוח לנו: 12 ויגעים אנחנו בעמל ידינו מקללים אותנו ונברך מחרפים אתנו ונסבל: 13 גדפו אתנו ונתחנן ונהי כגללי העולם ולסחי לכלם עד-היום הזה: 14 ולא כתבתי הדברים האלה לביש אתכם כי אם-מזהיר אני אתכם כבני האהובים: 15 כי גם-אם-היו לכם רבבות אמנים במשיח אין לכם אבות רבים כי אנכי ילדתי אתכם בישוע המשיח על-ידי הבשורה: 16 על-כן אני מבקש מכם ללכת בעקבותי: 17 ובעבור זאת שלחתי אליכם את-טימותיוס בני האהוב והנאמן באדון והוא יזכיר לכם את-דרכי במשיח כאשר מלמד אנכי בכל-מקום בכל-קהלה וקהלה: 18 הן-יש מתנשאים כאלו לא-אבוא אליכם: 19 אבל בוא אבוא אליכם בזמן קרוב אם-ירצה יהוה ולא את-דברי המתגאים אדעה כי אם-את-גבורתם: 20 כי לא בדבר שפתים תכן מלכות האלהים כי אם-בגבורה: 21 ומה-אתם רוצים האבוא אליכם בשבט אם באהבה וברוח ענוה:

פרק הבא, אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים, הברית החדשה