פרק קודם, אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים, הברית החדשה

אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים פרק ה

ה   הקול נשמע בכל-מקום שזנות ביניכם וזנות אשר אין כמוה בגוים עד-שיקח איש את-אשת אביו: 2 ואתם מתגאים תחת אשר תתאבלו להסיר מקרבכם עשה המעשה הזה: 3 ואנכי הרחוק מכם בגופי וקרוב ברוחי כבר דנתי כאלו הייתי אצלכם על-האיש אשר-עשה כדבר הזה: 4 בשם אדנינו ישוע המשיח בהקהלכם יחד ורוחי אתכם עם-גבורת אדנינו ישוע המשיח: 5 למסר את-האיש ההוא לשטן לאבד את-הבשר למען יושע הרוח ביום האדון ישוע: 6 לא-טוב התהללכם הלא ידעתם כי מעט שאר מחמץ את-כל-העסה: 7 בערו את-השאור הישן למען תהיו עסה חדשה הלא לחם מצות אתם כי גם-לנו פסחנו הנזבח בעדנו הוא המשיח: 8 על-כן נחגה-נא החג לא-בשאר ישן ולא-בשאר רעה ורשע כי אם-במצות התם והאמת: 9 כתבתי לכם באגרת שלא תתערבו עם-הזנים: 10 ואין-דעתי על-הזנים בעולם או על-בצעי בצע וגזלנים ועבדי אלילים כי אם-כן סופכם לצאת מן-העולם: 11 אך-זאת כתבתי לכם לבלתי התערב עם-מי שנקרא אח והוא זנה או-בצע בצע או-עבד אלילים או מגדף או סבא או גזלן ואף לא לאכל עם-האיש אשר כזה: 12 כי מה-לי לשפט את-אשר בחוץ הלא תשפטו את אשר בבית: 13 ואשר בחוץ האלהים ישפטם ואתם תבערו את-הרע מקרבכם:

פרק הבא, אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים, הברית החדשה