פרק קודם, אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים, הברית החדשה

אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים פרק ו

ו   היריב איש מכם עם-רעהו ויזיד להביא דינו לפני הרשעים ולא לפני הקדשים: 2 הלא ידעתם כי הקדשים ידינו את-העולם ואם-העולם ידון על-ידכם הלא ראוים אתם לדין דינים קלים: 3 הלא ידעתם כי נדין דין-המלאכים אף כי-דיני ממונות: 4 ואתם כשיש-לכם דיני ממונות מושיבים אתם את-הנמאס בקהל לשפטים עליכם: 5 לבשתכם אני אמר את-זאת הכי אין בכם חכם ידע להוכיח בין איש לאחיו: 6 כי אח בא לדין עם-אחיו ובא לפני בלי-מאמינים: 7 אף-זאת ירידה היא לכם שתריבו זה עם-זה ולמה לא תבחרו להיות מן-העלובים ואינם עולבים ומן-העשוקים ואינם עושקים: 8 אבל עולבים אתם ועשקים אף את-אחיכם: 9 הלא ידעתם כי הרשעים לא יירשו את-מלכות האלהים אל-תשיאו נפשותיכם לא הזנים לא עבדי אלילים לא המנאפים ולא הקדשים ולא השכבים את-זכר: 10 לא הגנבים ולא-בצעי בצע לא הסבאים ולא המגדפים ולא הגזלנים כל-אלה לא יירשו את-מלכות האלהים: 11 וכאלה לפנים היו מקצתכם אבל רחצתם אבל קדשתם אבל הצדקתם בשם האדון ישוע וברוח אלהינו: 12 הכל רשות לי אבל לא כל-דבר מועיל הכל רשות לי אבל לא ישעבדני דבר: 13 המאכל לכרש והכרש למאכל והאלהים את-זה ואת-זה יכלה והגוף אל-יהי לזנות כי אם-לאדון והאדון לגוף: 14 והאלהים העיר גם את-אדנינו ויעיר גם-אתכם בגבורתו: 15 הלא ידעתם כי גופתיכם אברי המשיח המה האקח את-אברי המשיח ואעשה אתם לאברי זונה חלילה: 16 או הלא ידעתם כי הדבק בזונה גוף אחד הוא עמה כי הכתוב אמר והיו שניהם לבשר אחד: 17 אבל הדבק באדון רוח אחד הוא עמו: 18 רחקו מן-הזנות כל-חטא אשר-יחטא האדם מחוץ לגופו הוא והזונה חטא בעצם גופו: 19 או הלא-ידעתם כי גופכם הוא היכל רוח הקדש השכן בקרבכם אשר היה לכם מאת האלהים ולא-שלכם אתם: 20 כי במחיר נקניתם על-כן כבדו את-האלהים בגופכם (וברוחכם אשר לאלהים המה):

פרק הבא, אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים, הברית החדשה