פרק קודם, אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים, הברית החדשה

אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים פרק ז

ז   ולענין אשר כתבתם אלי הנה טוב לאדם שלא יגע באשה: 2 אך מפני הזנות תהי לכל-איש אשתו ויהי לכל-אשה בעלה: 3 האיש יהי יוצא ידי חובתו עם אשתו וכמו-כן האשה עם בעלה: 4 האשה אין גופה ברשותה אלא ברשות בעלה וכמו-כן האיש אין גופו ברשותו אלא ברשות אשתו: 5 אל-תפרדו זה מזה כי אם מדעת שניכם לפי שעה לעמוד (בתענית ו) בתפלה ותשובו ותתאחדו פן-ינסה אתכם השטן בפריצותכם: 6 ואני אמר זאת בדרך רשות ולא בדרך מצוה: 7 כי מי יתן והיה כל-אדם כמני אבל כל-אדם יש-לו מתנתו מאת האלהים זה בכה וזה בכה: 8 ואל-הפנוים ואל-האלמנות אמר אני כי-טוב להם לעמד ככה כמו גם-אני: 9 אך אם-לא יוכלו לכבש את-יצרם ישאו כי-טובים נשואין מאיש להוט אחר עברה: 10 ועל-הנשואים אני מצוה ולא מעצמי כי אם-מדעת האדון שלא-תפרש אשה מבעלה: 11 ואם-פרש תפרש ממנו תשב בלא איש או תתרצה לבעלה ואיש אל-ישלח את-אשתו: 12 ואל-האחרים אמר אני שלא מדעת האדון כי-תהיה לאח אשה אשר איננה מאמינה ורצונה שתעמד עמו אל-ישלחנה: 13 ואשת איש אשר איננו מאמין ורצונו שישב עמה אל-תעזבנו: 14 כי האיש אשר איננו מאמין יקדש באשה והאשה אשר איננה מאמינה תקדש באיש שאם-לא כן הדבר בניכם טמאים ועתה קדושים המה: 15 ומי שאיננו מאמין אם בא לפרש יפרש והאח או האחות אינם זקוקים לאלה ואנחנו לשלום קראנו האלהים: 16 כי מה-תדעי את האשה אם-תושיעי את-האיש ומה-תדע אתה האיש אם-תושיע את-האשה: 17 רק יתהלך כל-איש כפי מה-שחלק לו האלהים וכפי מה-שקרא אתו האדון וכן-מתקן אני בכל-הקהלות: 18 אם-נמול המקרא אל-ימשך לו ערלה ואם-ערל הוא אל-ימול: 19 אין-המילה נחשבה ואין-הערלה נחשבה כי אם-לשמר מצות האלהים: 20 איש איש במשמרתו שמתוכה נקרא בה יעמד: 21 אם-נקראת ואתה עבד על-ירע בעינך אלא אם-תשיג ידך לצאת לחפשי בחר בזה: 22 כי-הקרוא באדון בהיותו עבד משחרר הוא לאדון וכן הקרוא בהיותו חפשי עבד הוא למשיח: 23 במחיר נקניתם אל-תהיו עבדים לבני-אדם: 24 אחי איש איש במשמרת שמתוכה נקרא בה יעמד לפני האלהים: 25 ועל-דבר הבתולות אין-לי מצוה מפי האדון רק אחוה דעתי אחרי אשר-חנני האדון להיות נאמן: 26 ואני אמר כי-טוב לאדם מפני הצרה הקרובה כי-טוב לו לעמד כך: 27 אם-זקוק אתה לאשה אל-תבקש להפטר ואם-נפטרת אל-תבקש אשה: 28 וגם כי-תקח אשה אין בך חטא והבתולה כי-תהיה לאיש אין בה חטא אבל יבאום צרות בבשרם ואני חס עליכם: 29 וזאת אני אמר אחי כי השעה דחוקה מעתה על-כן יהיו הנשואים כאלו אין-להם נשים: 30 והבכים כאינם בכים והשמחים כאינם שמחים והקונים כאלו אין-קנין בידם: 31 והנהנים מן-העולם הזה כאלו אין להם הנאה ממנו כי תעבר צורת העולם הזה: 32 ואני רצוני שלא תהיו נטרדים מי שאין-לו אשה טרוד באשר לאדון איך ייטב בעיני האדון: 33 ובעל אשה טרוד בחפצי העולם איך ייטב בעיני האשה ואין לבו תמים: 34 ואשה פנויה ובתולה טרודה באשר לאדון ולהיות קדושה גם בגופה גם ברוחה ובעולת בעל טרודה היא בחפצי העולם שתיטב בעיני בעלה: 35 וכן אני אמר לטוב לכם ולא להשליך פח עליכם כי אם-להנהגה טובה ולמען תהיו נכונים תמיד לקראת האדון באין מעצור: 36 וכי-יאמר איש שהוא עשה בבתו הבתולה שלא כהגן אם-יעבר עליה פרקה ודבר צרך הוא אז יעשה לה כרצונו אין בו חטא ישיאנה: 37 ומי שהוא נכון בלבו ואיננו מכרח כי אם-יכל לעשות כרצונו וגמר בלבו לשמר את בתו הבתולה טוב הוא עשה: 38 לכן המשיא אתה עשה טוב ואשר איננו משיא עשה טוב ממנו: 39 האשה זקוקה לבעלה מן-התורה כל-זמן שהוא חי וכשמת בעלה מתרת היא להנשא למי שתרצה ובלבד שתהיה באדון: 40 ואשריה אם-תעמד פנויה זאת דעתי ואמר כי רוח אלהים גם-בי:

פרק הבא, אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים, הברית החדשה