פרק קודם, אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים, הברית החדשה

אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים פרק ח

ח   ועל-דבר זבחי האלילים ידענו שכלנו יש-לנו דעת הדעת תגביה לב והאהבה היא הבונה: 2 האמר שהוא ידע דבר עודנו לא-ידע כאשר ראוי לו: 3 אבל האהב את-האלהים הוא נודע לו: 4 ועל-דבר אכילת זבחי האלילים ידענו כי-אין אליל בעולם ואין אלהים בלתי אחד: 5 ואף כי-יש מי שנקראים אלהים בין-בשמים בין-בארץ כאשר יש אלהים רבים ואדנים רבים: 6 אמנם לנו רק-אל אחד האב אשר הכל ממנו ואנחנו אליו ואדון אחד ישוע המשיח אשר הכל על-ידו ואנחנו על-ידו: 7 אך לא בכלם הדעת כי יש זכרים עוד את-האליל ואכלים כאכל זבח אליל ולבם החלוש יתגאל: 8 והמאכל לא יקרב אתנו לאלהים כי אם-נאכל אין-לנו יתרון ואם-לא נאכל לא נגרע: 9 אבל הזהרו פן-יהיה אתו הרשיון שלכם למכשל לחלשים: 10 כי הראה אתך אשר לך הדעת מסב בבית אלילים הלא החלש יעז ברוחו לאכל מזבחי אלילים: 11 ויאבד על-ידי דעתך אחיך החלש אשר למענו מת המשיח: 12 ואם-ככה תחטאו לאחיכם ותכאיבו את-רוחם החלוש למשיח אתם חטאים: 13 על-כן אם-מאכלי מכשיל את-אחי לא-אכל בשר לעולם פן-אכשיל את-אחי:

פרק הבא, אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים, הברית החדשה