פרק קודם, האגרת הראשונה ליוחנן השליח, הברית החדשה

האגרת הראשונה ליוחנן השליח פרק ב

ב   בני הנני כתב אליכם את-הדברים האלה לבלתי תחטאו ואם-יחטא איש יש-לנו לפני אבינו מליץ ישוע המשיח הצדיק: 2 והוא כפרה על-חטאתינו ולא על-חטאתינו בלבד כי גם-על-חטאת כל-העולם: 3 ובזאת נדע כי הכרנו אותו אם-נשמר את-מצותיו: 4 האמר הכרתיו ואת-מצותיו לא ישמר דבר שקר הוא והאמת אין בו: 5 אבל השמר את-דברו בו נשלמה באמת אהבת אלהים ובזאת נדע כי-בו אנחנו: 6 האמר שהוא עמד בו כאשר התהלך הוא כן יתהלך: 7 אחי לא מצוה חדשה כתב אני לכם כי אם-מצוה ישנה אשר היתה לכם מראש והמצוה הישנה היא הדבר אשר שמעתם: 8 ועוד מצוה חדשה אני כתב לכם והיא נאמנה גם-בו גם-בכם מפני שהחשך עבר והאור האמתי כבר זרח: 9 האומר באור אני והוא שנא את-אחיו עודנו בחשך: 10 האהב את-אחיו עמד באור ומכשול אין בו: 11 והשנא את-אחיו בחשך הוא ובחשך יתהלך ולא ידע אנה הוא הלך כי החשך עור את-עיניו: 12 הנני כתב אליכם הבנים יען כי-נסלחו לכם חטאתיכם למען שמו: 13 כתב אני אליכם האבות יען כי הכרתם את אשר-מראש כתב אני אליכם הבחורים יען כי התגברתם על-הרע כתבתי אליכם הילדים יען כי-הכרתם את-האב: 14 כתבתי אליכם האבות יען כי הכרתם את אשר-מראש כתבתי אליכם הבחורים יען כי-חזקתם ודבר האלהים שכן בקרבכם והתגברתם על-הרע: 15 אל תאהבו את-העולם ואת-דברי העולם איש כי-יאהב את-העולם אין-בו אהבת האב: 16 כי כל אשר בעולם חשק הבשר ותאות העינים וגאות הנכסים לא מן-אבינו הוא כי אם-מן-העולם: 17 והעולם עבור יעבר עם-תאותיו והעשה רצון אלהים יעמד לעד: 18 ילדי הנה השעה האחרונה באה וכאשר שמעתם שיבא שטן המשיח כן עתה רבו שטני המשיח ובזאת נדע שהיא השעה האחרונה: 19 מקרבנו יצאו אבל לא-מאתנו היו כי לו היו מאתנו כי אז היו עמדים עמנו אך יצאו למען יודע כי לא כלם מאתנו המה: 20 ואתם לכם המשחה מאת הקדוש וידעתם הכל: 21 לא כתבתי אליכם מפני שלא-ידעתם את-האמת כי-ידעתם אתה וידעתם שכל-דבר שקר לא מן-האמת הוא: 22 מי הוא הדבר שקר כי אם-המכחש בישוע לאמר לא המשיח הוא זה הוא שוטן המשיח המכחש באב ובבן: 23 כל-המכחש בבן גם-האב אין-לו והמודה בבן לו גם-האב: 24 ואתם יקם-נא בכם הדבר אשר שמעתם מראש ואם-יקום בכם אשר שמעתם מראש גם-אתם תקומו בבן ובאב: 25 וההבטחה אשר הבטיחנו היא חיי העולמים: 26 זאת כתבתי אליכם מפני המתעים אתכם: 27 ואתם המשחה אשר קבלתם מאתו עמדת בכם ולא תצטרכו לאיש שילמד אתכם כי אם-כאשר תלמדכם המשחה לכל-דבר הוא האמת ולא שקר וכאשר למדה אתכם כן תעמדו בו: 28 ועתה בנים עמדו בו למען יאמץ לבנו בהראותו ולא-נבוש מפניו בבואו: 29 אם-ידעתם כי-צדיק הוא דעו-נא כי כל-עשה צדקה נולד ממנו:

פרק הבא, האגרת הראשונה ליוחנן השליח, הברית החדשה