פרק קודם, האגרת הראשונה ליוחנן השליח, הברית החדשה

האגרת הראשונה ליוחנן השליח פרק ג

ג   ראו מה-גדלה אהבת האב אשר נתן לנו להקרא בני האלהים ובניו אנחנו על-כן העולם איננו ידע אתנו יען כי-אותו לא ידע: 2 ידידי עתה בנים לאלהים אנחנו ועוד לא נגלה מה-נהיה אבל ידענו כי בהגלותו נהיה דמים-לו כי נראהו כמו שהוא: 3 וכל-אשר לו התקוה הזאת יטהר את-עצמו כאשר טהור גם-הוא: 4 כל-חטא פשע בתורה הוא והחטא פשיעה בתורה: 5 וידעתם כי הוא נגלה לשאת את-חטאינו ובו אין חטא: 6 כל-העמד בו לא יחטא כל-החוטא לא ראהו אף-לא ידעו: 7 בני אל-יתעה אתכם איש העשה צדקה צדיק הוא כאשר הוא צדיק: 8 והחטא מן-השטן הוא כי השטן ראשון לחטאים ובעבור זאת נגלה בן-האלהים להפר את-פעלות השטן: 9 כל-הנולד מאלהים לא יחטא כי זרעו בו ישאר ולא יוכל לחטא כי מאלהים נולד: 10 ובזאת נודעו בני האלהים ובני השטן כל-איש אשר לא-יעשה צדקה איננו מאלהים וכן כל-אשר לא-יאהב את-אחיו: 11 כי זאת השמועה אשר שמעתם מראש לאהבה איש את-רעהו: 12 לא כקין אשר היה מן-הרע והרג את-אחיו ומדוע הרגו יען כי-מעשיו היו רעים ומעשי אחיו מעשי-צדק: 13 אל-תתמהו אחי אם-ישנא אתכם העולם: 14 אנחנו ידענו כי עברנו מן-המות אל-החיים באשר אהבנו את-אחינו איש אשר לא-יאהב ישאר במות: 15 כל-השנא את אחיו רצח הוא וידעתם כי כל-רצח לא יתקימו-בו חיי עולם: 16 בזאת ידענו את-האהבה כי הוא נתן את-נפשו בעדנו גם-אנחנו חיבים לתת את-נפשתינו בעד אחינו: 17 ואיש אשר-לו נכסי העולם הזה והוא ראה את-אחיו חסר-לחם וקפץ את-רחמיו ממנו איך תעמד-בו אהבת אלהים: 18 בני אל-נא נאהב במלין ובלשון כי אם-בפעל ובאמת: 19 ובזאת נדעה כי מן-האמת אנחנו ולפניו נשקיט את-לבותינו: 20 כי אם-לבנו ירשיע אתנו האלהים נשגב הוא מלבנו וידע את-כל: 21 ידידי אם-לבנו לא-ירשיענו עז לנו באלהים: 22 וכל-אשר נשאל מאתו ינתן-לנו כי-נשמר את-מצותיו ונעשה את-הישר בעיניו: 23 וזאת מצותו להאמין בשם-בנו ישוע המשיח ולאהבה איש את-רעהו כאשר צונו: 24 והשמר את-מצותיו יקום בו והוא בו ובזאת נדע כי-הוא שכן בנו ברוח אשר-נתן לנו:

פרק הבא, האגרת הראשונה ליוחנן השליח, הברית החדשה