פרק קודם, האגרת הראשונה ליוחנן השליח, הברית החדשה

האגרת הראשונה ליוחנן השליח פרק ה

ה   כל-המאמין כי ישוע הוא המשיח הוא נולד מאלהים וכל-האהב את-מולידו יאהב גם את-הנולד מאתו: 2 בזאת נדע כי נאהב את-בני האלהים באהבתנו את-האלהים ובשמרנו את-מצותיו: 3 כי זאת אהבת אלהים אשר נשמר את-מצותיו ומצותיו בלתי קשות הנה: 4 כי-כל הנולד מאת האלהים מנצח את-העולם ואמונתנו היא הנצחון המנצח את-העולם: 5 מי המנצח את-העולם כי אם-המאמין בישוע שהוא בן-האלהים: 6 זה הוא אשר-בא במים ובדם (וברוח) ישוע המשיח לא במים בלבד כי אם-במים ובדם והרוח הוא המעיד כי הרוח הוא האמת: 7 כי שלשה המעידים בשמים האב הדבר ורוח הקדש ושלשתם אחד המה: 8 ושלשה המה המעידים בארץ הרוח המים והדם ושלשתם עדות אחת: 9 הן-נקבל עדות בני אדם ועדות האלהים הלא גדולה ממנה כי זאת היא עדות האלהים אשר העיד על-בנו: 10 המאמין בבן-האלהים יש-לו עדות בנפשו ואשר לא יאמין לאלהים לכזב שמהו יען לא-האמין בעדות אשר העיד האלהים על-בנו: 11 וזאת היא העדות כי חיי עולם נתן לנו האלהים והחיים האלה בבנו המה: 12 אשר יש-לו הבן יש-לו החיים ואשר אין-לו בן-האלהים אין לו החיים: 13 זאת כתבתי אליכם למען תדעון שחיי עולם לכם המאמינים בשם בן-האלהים: 14 ובטחוננו בו שאם-נשאל דבר כרצונו ישמע בקולנו: 15 ולפי שידעים אנחנו כי ישמע בקולנו לכל-אשר נשאל נדע גם-זאת כי הוא ממלא משאלותינו: 16 איש כי-יראה את-אחיו חוטא חטאת אשר איננה למות שאל ישאל בעדו ויתן-לו חיים לכל-אשר חטאו ולא למות הן-יש חטא מות על-זה לא אמר לשאול בעדו: 17 כל-מעשה עול חטא היא ויש חטאת אשר איננה למות: 18 ידענו כי כל-הנולד מאת האלהים לא יחטא כי אשר ילד מאת האלהים ישמר את-נפשו והרע לא-יגע בו: 19 ידענו כי מאלהים אנחנו וכל-העולם ברע הוא: 20 וידענו כי בא בן-אלהים ויתן-לנו בינה לדעת את-האמתי ובאמתי אנחנו בבנו ישוע המשיח זה הוא האל האמתי וחיי העולמים: 21 בני השמרו לכם מן-האלילים אמן:

האגרת השנית ליוחנן השליח, האגרת הראשונה ליוחנן השליח, הברית החדשה