פרק קודם, אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים פרק י

י   ואני פולוס הנני מזהיר אתכם בענות המשיח וחמלתו אשר בפניכם שפל-רוח אני בתוככם וברחקי מתאמץ עליכם: 2 ואתחננה שלא אצטרך להתאמץ בהיותי בתוככם בבטחון אשר יש-לי להתגבר-בו על-האנשים החשבים אתנו כמתהלכים לפי הבשר: 3 הן התהלכנו בבשר ולא נלחמנו כבשר: 4 כי-כלי מלחמתנו לא של-הבשר הם כי אם-חזקים באלהים להרס מבצרים: 5 באשר הרסים אנחנו תחבלות וכל-מרום מתנשא נגד דעת האלהים ושובים כל-מזמה למשמעת המשיח: 6 ונכונים לנקם נקמה מאת כל-מרי רק אם-תשלם משמעתכם: 7 התשפטו למראה פנים איש כי יתברך בלבבו לאמר למשיח אני יחזר וידין בלבבו שכשם שהוא למשיח כן גם-אנחנו למשיח: 8 וגם כי-ארבה מעט להתהלל בשלטן אשר נתן-לנו האדון לבנותכם ולא לשחתכם לא אבוש: 9 למען אשר לא אראה כמאים אתכם באגרות: 10 כאמרם הן האגרות חמורות וקשות אבל הוא בעצמו כשהוא כנגדנו חלוש וניבו נבזה: 11 ידע-נא האמר כזאת שכמו שאנחנו בדבור על-ידי אגרות בהיותנו רחוקים כן גם-בפעל אנחנו בהיותנו קרובים: 12 כי אל-נעז פנינו לכלל אתנו עם-האנשים המשבחים נפשם או לערך אתנו להם אכן נבערו מדעת המדדים את-נפשם בנפשם וערכים את-נפשם לנפשם: 13 ואנחנו לא נתגדל לבלי-מדה כי אם-כפי מדת הגבול אשר חלק לנו האלהים לחק להגיע גם-עדיכם: 14 כי איננו כמסיגי גבול כאלו לא באנו אליכם הלא כבר קדמנו גם-אתכם בבשורת המשיח: 15 לא נתגדל לבלי-מדה ביגיעת אחרים אבל יש-לנו תקוה שברבות אמונתכם אנחנו נכבד בכם כפי גבולנו עד-למעלה: 16 כדי-לבשר הבשורה גם-להלאה מכם ולא להתהלל במה-שמוכן כבר בגבול אחרים: 17 והמתהלל יתהלל ביהוה: 18 כי לא המשבח נפשו נאמן הוא כי אם-אשר ישבחנו יהוה:

פרק הבא, אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים, הברית החדשה