פרק קודם, אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים פרק יא

יא   אחלי תשאו מעט אולתי ואף-אמנם תשאוני: 2 כי מקנא אני לכם קנאת אלהים כי קדשתי אתכם לאיש אחד להעמיד בתולה טהורה לפני המשיח: 3 אבל ירא אנכי פן תשטינה מחשבותיכם מן-התמימות אשר עם-המשיח כאשר השיא הנחש בערמתו את-חוה: 4 כי אם-יבא הבא ויכריז לכם ישוע אחר אשר לא הכרזנו או אם-תקחו רוח אחר אשר לא-לקחתם או-בשורה אחרת אשר לא-קבלתם כי אז היטב תשאהו: 5 אולם אחשב אשר-אינני נפל עד-מאד מהשליחים הגדולים כל-כך: 6 ואף אם-בער אנכי מדבור אינני בער מדעת אלא בכל לכל נגלינו בפניכם: 7 או החטאתי בהשפילי את-עצמי למען הגביהכם כי-בשרתי אתכם את-בשורת האלהים בלא-מחיר: 8 מקהלות אחרות נטלתי בקחתי מהן שכר למען אשרתכם והייתי עמכם ואחסר ולא הלאיתי אדם: 9 כי האחים הבאים ממקדוניא נתנו לי די מחסורי ובכל-דבר נשמרתי מהיות לכם למשא ועוד אשמר: 10 אמתו של-המשיח בי שלא-תכלא ממני תהלתי זאת בגלילות אכיא: 11 על-מה-זה העל אשר אינני אהב אתכם האלהים יודע: 12 אבל את אשר אני עשיתי אוסיף לעשות לבלתי הניח-מקום למבקשים שימצאו דומים לנו במה-שיתהללו בו: 13 כי אנשים כאלה שליחי שקר הם פעלי רמיה עשים עצמם כמלאכי המשיח: 14 ואין לתמוה הלא השטן גם-הוא עשה עצמו כמלאך האור: 15 לכן לא דבר גדול הוא אם גם-משרתיו עשים עצמם כמשרתי הצדק אשר אחריתם תהיה לפי מעלליהם: 16 ואשוב ואמר אל-נא יחשבני איש לסכל ואף-על-פי כן כסכל קבלוני למען אתהלל מעט גם-אני: 17 את אשר אדבר לא-כדרך האדון אנכי מדבר אלא כמו בסכלות כן אעז ואתהלל: 18 רבים מתהללים לפי הבשר לכן אתהלל גם-אני: 19 כי-נשאים אתם לרצונכם את-הסכלים בהיותכם חכמים: 20 הלא תשאו כי ישעבד אתכם איש כי-יבלע כי-ילכד אתכם כי-יתנשא כי-יכה אתכם על-פניכם: 21 לחרפתנו אני מדבר חלשים היינו אבל בכל-אשר ירהב איש להתהלל ארהב גם-אני בסכלותי: 22 עברים הם וגם-אני ישראלים הם וגם-אני זרע אברהם הם וגם-אני: 23 משרתי המשיח הם ואני כמתהולל אמר אני יותר מהם יותר ביגיעות יותר למאד במכות יותר במוסרות ורב פעמים במצוקות מות: 24 חמש פעמים לקיתי על-ידי היהודים ארבעים חסר אחת: 25 שלש פעמים יסרתי בשוטים פעם אחת סקלתי ושלש פעמים נשברה ספינתי ואהי במצולות ים לילה ויום: 26 במסעות רבות בסכנות של-נהרות בסכנות של-ליסטים בסכנות מבני-עמי בסכנות מן-הגוים בסכנות בעיר בסכנות במדבר בסכנות בים בסכנות בקרב אחי שקר: 27 בעמל ובתלאה בשקידות הרבה ברעב ובצמא בצומות הרבה בקרה ובעירום: 28 מלבד יתר הדברים הבאים עלי יום יום ודאגת כל-הקהלות: 29 מי יחלש ואני לא אחלש מי יכשל ולא יבער לבי: 30 אם-יש להתהלל אתהלל בחלשתי: 31 האלהים אבי ישוע המשיח אדנינו המברך לעולמי עולמים הוא ידע כי לא אשקר: 32 בדמשק שמר הנצב של-ארטס המלך את-עיר הדמשקיים ויבקש לתפשני: 33 ובעד החלון הורידו אתי בסל מעל החומה ואמלט מידיו:

פרק הבא, אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים, הברית החדשה