פרק קודם, אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים פרק יב

יב   אמנם נצרכתי להתהלל ואף כי לא יועיל אבוא למראות האדון וחזינותיו: 2 ידעתי איש במשיח אשר לקח עד-לרקיע השלישי זה ארבע-עשרה שנה אם-בגוף לא ידעתי או-מחוץ לגוף לא ידעתי האלהים יודע: 3 והאיש ההוא אם-בגוף או-חוץ לגוף לא ידעתי האלהים יודע: 4 העלה אל-הפרדס וישמע דברים נסתרים אשר נמנע מאיש למללם: 5 באיש כמוהו אתהלל אבל בעצמי לא אתהלל זולתי בחלשותי: 6 ואלו-חפצתי להתהלל לא-אהיה סכל לפי שאמת אדבר אלא אתאפק שלא-יחשבני איש יותר ממה-שיראה בי או שישמע ממני: 7 ולמען אשר לא אתרומם ברב-גדל החזינות קוץ נתן-לי בבשרי מלאכו של-השטן להכתני באגרוף למען לא אתרומם: 8 על-זאת התחננתי שלש פעמים אל-האדון להסירו ממני: 9 ויאמר אלי די חסדי כי בחלשה תשלם גבורתי על-כן שמח לבי להתהלל בחלשותי למען תשרה עלי גבורת המשיח: 10 לכן רצתה נפשי בחלשות ובחרפות ובצרות וברדיפות ובמצוקות למען המשיח כי-כאשר חלשתי אז גבור אני: 11 סכל הייתי בהתהללי אתם הכרחתם אתי תחת אשר-היה עליכם להזכירני לשבח כי לא-נפל אנכי מן-השליחים הגדולים עד-מאד אף כי-כאין אנכי: 12 הן-אתות השליח נעשו בקרבכם בכל-סבלנות באתות ובמופתים ובגבורות: 13 כי-במה נגרעתם מן-הקהלות האחרות אם-לא באשר לא הלאיתי אתכם סלחו-נא לי את-העולה הזאת: 14 הנני מוכן לבוא אליכם פעם שלישית ולא אלאה אתכם כי לא אבקש את אשר לכם כי אם-אתכם כי הבנים אינם חיבים לאצר אוצרות לאבותם כי אם-האבות לבניהם: 15 ואני בכל-חפץ לבבי אפזר וגם אפזר בעד נפשותיכם אף אם-תמעיטו לאהבה אתי תחת אהבתי לכם היתרה כל-כך: 16 אבל אם-הדבר כן ואני לא הכבדתי עליכם אולי כאיש ערום במרמה לכדתי אתכם: 17 האף הוניתי אתכם ביד-אחד משלוחי אליכם: 18 בקשתי מן-טיטוס ושלחתי אתו את-האח ההונה אתכם טיטוס הלא ברוח אחד התהלכנו הלא במעגל אחד: 19 העוד תאמרו שמתנצלים אנחנו לפניכם לא כי-לפני האלהים נדבר במשיח ולמען תבנו חביבי: 20 כי ירא אנכי פן-אבא ולא-אמצא אתכם כלבבי ולא-אמצא לכם כלבבכם פן אמצא בכם מצה וקנאה ורגז ומריבות ודבה רעה ורכילות וגאות ומבוכה: 21 פן-ישפילני אלהי אצלכם בשובי לבוא ואתאבל על-רבים אשר-חטאו כבר ולא שבו מן-הטמאה ומן-הזנות ומן-הזמה אשר עשו:

פרק הבא, אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים, הברית החדשה