פרק קודם, אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים פרק ב

ב   ואני גמרתי בלבי לבלתי שוב-עוד אליכם בעצבת: 2 כי אם-אני אעציבכם מי אפוא ישמחני בלתי אם-הנעצב על-ידי: 3 וזאת כתבתי לכם פן-אבא והיה-לי עצב מאתם אשר היה-לי לשמח עליהם ובטח אני בכלכם ששמחתי היא שמחת כלכם: 4 כי מרב צרה ומצוקת לבי כתבתי לכם ובדמעות הרבה ולא להעציבכם רק למען תדעו האהבה היתרה אשר אהבתי אתכם: 5 ואם-העציב איש לא-אתי העציב אלא כלכם ושלא-אפריז על-המדה אמר מקצתכם: 6 ודיו לאתו האיש התוכחה ההיא מפי הרבים: 7 ובכן להפך תסלחו ותנחמו כדי שלא יבלע האיש בעצבונו כי רב הוא: 8 על-כן אבקשה מכם שתתיעצו להראותו אהבה: 9 כי לזאת כתבתי למען אדע את-תמתכם אם-בכל תשמעון: 10 ואיש אשר תסלחו לו אסלח-לו גם-אני כי גם אם-אנכי סלחתי לאיש סלחתי לו למענכם לפני המשיח: 11 פן-יונה אתנו השטן כי לא-נעלמו מאתנו מזמותיו: 12 ואני בבאי לטרואס לבשר בשורת המשיח אף כי-נפתח-לי פתח באדנינו: 13 לא-היתה רוחה לרוחי כי לא-מצאתי שם את-טיטוס אחי ונפטרתי מהם ויצאתי ללכת אל-מקדניא: 14 אבל תודות לאלהים הנתן לנו תשועה במשיח בכל-עת ומפיץ על-ידינו את-ריח דעתו בכל-מקום: 15 כי-ריח ניחח של-המשיח אנחנו לאלהים בתוך הנושעים ובתוך האבדים: 16 לאלה ריח מות למות ולאלה ריח חיים לחיים ומי-זה ראוי לכך: 17 כי אין מדתנו כמדת הרבים העשים דבר האלהים סחורה כי אם-מתוך ישר הלב ומאלהים לפני אלהים נדבר במשיח:

פרק הבא, אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים, הברית החדשה