פרק קודם, אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים פרק ג

ג   הנחל עוד לשבח עצמנו האם-צריכים אנחנו כאחרים לאגרות אליכם או מכם מזכירות אתנו לשבח: 2 אתם אגרתנו הכתובה בלבבנו ונודעה ונקראה לכל-אדם: 3 כי בידוע שאתם אגרת המשיח ערוכה על-ידי שרותנו כתובה לא בדיו כי אם-ברוח אלהים חיים ולא על-לוחות אבן כי אם-על-לוחות בשר לוחות הלב: 4 וזה בטחוננו על-ידי המשיח לפני האלהים: 5 לא-שכשרים אנחנו מעצמנו לדין כי כשרוננו מאת האלהים: 6 והוא הכשיר אתנו למשרתי ברית חדשה לא של-האותיות אלא של-הרוח כי-האות תמית והרוח יחיה: 7 ואם-שרות המות החרות באותיות על-האבן נראה בכבוד עד-שלא יכלו בני ישראל להביט אל-פני משה מפני כבוד פניו הבטל: 8 כבוד שרות הרוח כמה יגדל כבודו: 9 כי אם-השרות אשר לחיב כבוד הוא השרות אשר לזכות כמה יעדף בכבוד: 10 כי אף-מה-שנתן בכבוד כמדה ההיא כבודו כאין לעמת הכבוד הנעלה הזה: 11 כי אם-הדבר הבטל יש-לו חלק בכבוד הדבר הקים על-אחת כמה וכמה: 12 על-כן בהיות לנו תקוה כתקוה הזאת פתחון פה רב לנו: 13 ולא כמשה אשר נתן מסוה על-פניו פן-יביטו בני ישראל אל-סוף מה-שסופו להבטל: 14 אבל נטמטמו דעותיהם כי עד-היום הזה בקראם הברית הישנה נשאר המסוה ההוא ולא-גלה עליה כי לא יוסר כי אם-במשיח: 15 עד-היום הזה הם קראים את-משה והמסוה מנח על-לבם: 16 אך בעת שובם אל-האדון יוסר המסוה: 17 האדון הוא הרוח ובאשר רוח האדון שם חרות: 18 ואנחנו כלנו ראים במראה את-כבוד האדון ופנינו מגלים ונתהפך לעצם דמות ההיא מכבוד לכבוד כמי שמתחלף מאת אדון הרוח:

פרק הבא, אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים, הברית החדשה