פרק קודם, אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים פרק ד

ד   על-כן בהיות לנו השרות הזה כאשר חננו לא נחת: 2 כי מאסנו בסתרי בשת שלא להתנהג כמנהג ערמה ולא לעקם את-דבר האלהים אלא נגלינו נגד דעת כל-בני אדם לפני האלהים בהראות האמת: 3 ואם-נעלמה בשורתנו נעלמה היא מן-האבדים: 4 אשר אל העולם הזה עור בהם את-מחשבות חסרי האמונה לבלתי זרח להם נגה בשורת כבוד המשיח אשר הוא צלם האלהים: 5 כי לא אתנו מכריזים אנחנו כי אם-את-המשיח ישוע לאמר הוא האדון ואנחנו עבדיכם למען ישוע: 6 כי האלהים אשר אמר ויפע אור מחשך הוא הופיע בלבנו להפיץ אור דעת כבוד האלהים אשר בפני המשיח: 7 והאוצר הזה לנו בכלי חרש למען אשר-תהיה הגבורה היתרה לאלהים ולא מאתנו: 8 נלחצים אנחנו בכל ולא נדכאים דאגים ולא נואשים: 9 נרדפים ולא נטושים משלכים ולא אבדים: 10 ונשאים בכל-עת מיתת האדון ישוע בגויתנו למען יגלו גם-חיי ישוע בגויתנו: 11 כי אנחנו החיים מסורים תמיד למות בעבור ישוע למען יגלו גם-חיי ישוע בבשרנו בשר התמותה: 12 לכן בנו יאמץ המות ובכם החיים: 13 ובהיות לנו הרוח ההוא של-האמונה כדבר הכתוב האמנתי כי-אדבר גם-אנחנו נאמין ועל-כן נדבר: 14 באשר ידענו כי המעיר את-האדון ישוע יעיר גם-אתנו עם-ישוע ויעמידנו עמכם: 15 כי כל-זאת למענכם למען אשר-ירבה החסד על-ידי רבים ותפרץ התודה לכבוד האלהים: 16 על-כן לא נחת ואף אם-יכלה בנו האדם החיצון הנה האדם הפנימי יתחדש יום יום: 17 כי לחצנו שהוא קל ואינו אלא לרגע יביא לנו כבוד עולמים גדול ורב עד-למאד: 18 באשר לא נצפה אל-הדברים הנראים כי אם-אל-אשר אינם נראים כי הנראים לשעה המה ואשר אינם נראים קימים לעולם:

פרק הבא, אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים, הברית החדשה