פרק קודם, אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים פרק ה

ה   הן ידענו כי בהרס בית אהלנו אשר בארץ יש-לנו בנין מאת האלהים בית אשר איננו מעשה ידים והוא קים לעולם בשמים: 2 כי גם-עתה נאנחים ונכספים אנחנו להתעטף בביתנו אשר מן-השמים: 3 ובלבד שאחרי לבשנהו לא נמצא ערמים: 4 כי באהלנו זה נאנח תחת המשא מתאוים להתעטף ולא לפשט למען יבלע המות על-ידי החיים: 5 ואלהים תקן אתנו לכך אשר גם-נתן לנו את-רוחו לערבון: 6 לכן בטוחים אנחנו בכל-עת וידעים כי כל-עוד שמושבנו בגוף רחוקים אנחנו מן-האדון: 7 כי באמונה נתהלך ולא בראות עינים: 8 אבל בטוחים אנחנו והטוב בעינינו להתרחק מן-הגוף ולהיות קרובים אל-האדון: 9 ולכן אם-קרובים אנחנו אם-רחוקים נשתדל למצא חן בעיניו: 10 כי כלנו עתידים להראות לפני כסא-דין המשיח למען ישא איש כפעלו בחיי גופו אם-טוב ואם-רע: 11 ועתה יען אשר יראת אדני לנגד עינינו נדבר על-לב בני אדם ולאלהים אנחנו גלוים ואקוה כי-גלוים אנחנו גם במדעכם: 12 כי אין אנחנו משתבחים שנית לפניכם כי אם ממציאים לכם מקום להתפאר בנו כנגד המתפארים בפניהם ולא בלבם: 13 כי אם-השתגענו השתגענו לאלהים ואם-השכלנו השכלנו לכם: 14 כי-אחוזי אהבת המשיח אנחנו הדנים שאם-מת אחד בעד כלם כלם מתו: 15 ובעד כלם מת למען לא-יחיו החיים עוד לנפשם כי אם-לאשר מת וקם בעדם: 16 לכן מעתה אנחנו לא-נדע איש מן-הבשר וגם אם-ידענו את-המשיח מן-הבשר מעתה לא-נדעהו עוד: 17 לכן מי שהוא במשיח בריה חדשה הוא הראשנות עברו הנה (הכל) נעשו חדשות: 18 והכל מאת האלהים המרצה אתנו לעצמו על-ידי ישוע המשיח ויתן-לנו שרות הרצוי: 19 יען אשר אלהים היה במשיח מרצה את-העולם לעצמו ולא-חשב להם את-פשעיהם וישם בנו את-דבר הרצוי: 20 ובכן מליצי המשיח אנחנו והאלהים מזהיר אתכם על-ידנו נבקש מכם בעד המשיח התכפרו-נא לאלהים: 21 כי את-אשר לא-ידע חטאה אתו עשה לחטאה בעדנו למען נהיה-בו אנחנו לצדקת אלהים:

פרק הבא, אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים, הברית החדשה