פרק קודם, אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים פרק ו

ו   ואנחנו כעזרים לו נזהירה אתכם שלא תקבלו חסד אלהים והיה לריק: 2 כי הוא אומר בעת רצון עניתיך וביום ישועה עזרתיך הנה עתה עת רצון הנה עתה יום ישועה: 3 ואין אנחנו נתנים מכשול במאומה פן-יהיה שרותנו לנאצה: 4 כי אם-נראה בכל-דבר כמשרתי אלהים בסבלנות רבה בלחץ ובצרות ובמצוקות: 5 במכות ובמוסרות ובמהומות בתלאות בשקידות ובצומות: 6 בטהרה ובדעת ובארך רוח ובחסד וברוח הקדש ובאהבה לא צבועה: 7 בדבר האמת ובגבורת אלהים בכלי נשק הצדקה מימין ומשמאל: 8 בכבוד ובקלון בשם-רע ובשם-טוב כמתעים ונאמנים: 9 כאינם ידועים וגם-ידועים כמתים והננו חיים כמיסרים ולא מומתים: 10 כנעצבים ובכל-עת שמחים כרשים ומעשירי רבים כמי שאין-להם-מאומה ויש להם כל: 11 פינו פתוח לכם אנשי קורנתוס ורחב לבנו: 12 לא-צר לכם המקום בנו אך-צר המקום במעיכם: 13 והיה זה גמולי כדבר אל-בנים אנכי מדבר אם-תרחיבו לבבכם גם-אתם: 14 אל-תהיו משכים בעל עם-חסרי אמונה כי אי-זה חברה לצדקה עם-העולה ומה-לאור את-החשך: 15 אי-זה הסכמה למשיח עם-בליעל או מה חלק המאמין עם-שאיננו מאמין: 16 ואי-זה קשר יש להיכל אלהים עם-האלילים כי-אתם היכל אלהים חיים כמו שאמר האלהים ושכנתי והתהלכתי בתוכם והייתי להם לאלהים והם יהיו-לי לעם: 17 על-כן צאו מתוכם והברו נאם-יהוה וטמא אל-תגעו ואני אקבץ אתכם: 18 והייתי לכם לאב ואתם תהיו-לי לבנים ולבנות נאם-יהוה צבאות:

פרק הבא, אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים, הברית החדשה