פרק קודם, אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים פרק ז

ז   לכן חביבי בהיות לנו ההבטחות האלה נטהרה את-עצמנו מכל-חלאת בשר ורוח להשלים קדשתנו ביראת אלהים: 2 תנו-לנו מקום בלבבכם לא חמסנו איש לא חבלנו איש לא עשקנו איש: 3 אינני מדבר לחיב כי כבר אמרתי שאתם בלבנו למות יחד ולחיות יחד: 4 רב בטחוני עליכם רבה תהלתי בכם מלאתי נחמה שבעתי שמחות בכל-צרתנו: 5 כי גם-בבאנו אל-מקדוניא לא-היתה מרגעה לבשרנו רק-נלחצנו בכל מחוץ מלחמות ומבית אימה: 6 אבל האלהים המנחם את-השפלים נחם אתנו בבוא טיטוס: 7 ולא בבאו בלבד אלא בנחמה אשר נחם בכם כי הגיד לנו את-תשוקתכם ואת-אבלכם ואת-קנאתכם לי ובכן הוספתי לשמוח: 8 כי גם-אם-העצבתי אתכם באגרתי אינני מתחרט גם כי-הייתי מתחרט בראותי כי-האגרת ההיא העציבה אתכם ואף אם-לשעה: 9 עתה אני שמח לא על-אשר נעצבתם כי אם-על-אשר נעצבתם לתשובה כי נעצבתם כרצון אלהים כדי שלא-תנזקו במאומה על-ידינו: 10 כי העצבת שהיא כרצון אלהים גרמת תשובה לישועה אשר איש לא יתחרט עליה ועצבת העולם מביאה לידי מיתה: 11 כי ראו-נא את אשר-נעצבתם כרצון אלהים כמה הביא אתכם לידי זריזות ולידי התנצלות ולידי רגז ולידי יראה ולידי תשוקה ולידי קנאה ולידי נקמה ובכל הוכחתם כי-נקיים אתם בדבר ההוא: 12 לכן גם אם-כתבתי לכם לא כתבתי בעבור העלב ולא בעבור הנעלב רק למען תגלה בתוככם זריזות שלכם בעדנו לפני האלהים: 13 ובעבור-זאת נחמנו בנחמתכם ועוד שמחה יתרה היתה לנו בשמחת טיטוס כי-הונח דעתו על-ידי כלכם: 14 כי במה-שהתהללתי לפניו בכם לא נכלמתי כי כאשר דברנו אליכם הכל באמת כן גם-תהלתנו לפני טיטוס היתה אמת: 15 ומעיו יהמו לכם יותר בזכרו את-משמעת כלכם ואת אשר קבלתם אתו ביראה ובחרדה: 16 לכן אני שמח כי בכל-דבר יאמץ לבי בכם:

פרק הבא, אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים, הברית החדשה