פרק קודם, אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים פרק ח

ח   והננו מודיעים אתכם אחי את-חסד אלהים הנעשה בקהלות מקדוניא: 2 כי ברב-נסיון צרתם רבתה שמחתם ושפלות עניותם העדיפה להראות עשר תמתם: 3 כי מעיד אנכי אשר ככחם ויותר מכחם התנדבו: 4 ויבקשו ממנו ברב-תחנונים להשתתף בגמילות חסד שלהם לעזרת הקדשים: 5 ולא כאשר הוחלנו נתנו כי את-נפשם נתנו לאדון בתחלה וגם-לנו ברצון האלהים: 6 על-כן זרזנו את-טיטוס שגם-יגמר בכם כאשר החל את-גמילות החסד הזאת: 7 ועתה כאשר הותרתם בכל באמונה ובדבור ובדעת ובכל-זריזות ובאהבתכם אתנו כן גם-תותירו בחסד הזה: 8 ואינני אמר כן כמצוה כי אם-לבחן על-ידי זריזות אחרים את-אהבתכם אם אמת היא: 9 כי-ידעים אתם את-חסד אדנינו ישוע המשיח שבהיותו עשיר נעשה רש בעבורכם למען תעשירו על-ידי רישו: 10 ומחוה אני את-דעתי כי טוב לכם אחרי אשר הקדמתם בשנה שעברה לא לעשות בלבד כי גם-לעשות בחפץ לבבכם: 11 עתה השלימו את-המעשה למען כאשר התנדבתם לעשות כן גם-תגמרו כאשר תמצא ידכם: 12 כי בהיות לאיש רוח נדיבה רצויה היא לפי מה-שיש-לו ולא-לפי מה-שאין לו: 13 כי לא שתהיה לאחרים רוחה ולכם מחסור אלא ימלא יתרכם בעת הזאת בשוה את-מחסורם: 14 למען יהיה גם-יתרם למלא מחסרכם כדי להשות: 15 ככתוב לא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר: 16 ותודות לאלהים הנותן גם-בלב טיטוס לשקד עליכם כשקידה הזאת: 17 כי שמע לבקשתנו ובשקידתו היתרה הלך אליכם לרצונו: 18 ועמו יחדו שלחנו האח אשר יצא לו שם טוב בבשורה בכל-הקהלות: 19 ולא עוד אלא שהקהלות גם-בחרו בו ללכת אתנו להביא החסד הזה הגבוי על-ידינו לכבוד האדון ולאמץ לבבנו: 20 ונשמר בזאת שלא יוציא איש עלינו דבה רעה בשפעת המתנה הזאת הגבויה על-ידינו: 21 כי-משגיחים אנחנו על-הטוב לא לפני האדון בלבד אלא גם-לפני האדם: 22 ושלחנו עמהם את-אחינו אשר בחנו את-שקידתו פעמים רבות בדברים הרבה ועתה הוא שקוד עוד יותר ברב בטחונו עליכם: 23 וטיטוס הלא הוא חברי ועזרי בכם ואחינו הלא הם שלוחי הקהלות ותפארת המשיח: 24 על-כן הראו והוכיחו להם בפני הקהלות את-אהבתכם ואת-תהלתנו בכם:

פרק הבא, אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים, הברית החדשה