פרק קודם, אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים פרק ט

ט   אמנם אין-צרך לי שאכתב אליכם על-דבר השרות לעזרת הקדשים: 2 כי ידעתי את-נדיבתכם אשר עליה אני מתהלל בכם לפני אנשי מקדוניא לאמר אכיא מזמנת משנה שעברה וקנאתכם העירה את-רוח הרבים: 3 אבל שלחתי את-האחים שלא תהיה תהלתנו בכם לריק בדבר הזה ולמען תהיו מזמנים כאשר אמרתי: 4 שלא יבאו אתי אנשים ממקדוניא ולא ימצאו אתכם מזמנים ונבוש אנחנו ולא אמר אתם מהבטחון הזה אשר התהללנו בו: 5 על-כן ראיתי לבקש מן-האחים כי-יקדמו לבא אליכם ויכינו את-ברכתכם המיועדה מלפנים למען תהיה מוכנת כעין ברכה ולא כעין מתנת כילי: 6 כי הנה הזרע בצמצום יקצר בצמצום והזרע בברכות יקצר בברכות: 7 וכל-איש כאשר ידבנו לבו לא-בעין רעה ולא לאנסו כי הנתן בלב שמח יאהב אתו אלהים: 8 ואלהים יכל להשפיע עליכם חסד שיהיה לכם בכל-עת די ספוקכם בכל ותותירו בכל-מעשה טוב: 9 ככתוב פזר נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד: 10 והנתן זרע לזרע ולחם לאכל יתן וירבה את-זרעכם ויפריא תנובות צדקתכם: 11 למען תעשירו בכל לכל-התמימות אשר פריה תודה לאלהים על-ידינו: 12 כי-שרות העבודה הזאת לא לבד ימלא את-מחסרי הקדושים כי גם-יודו רבים לאלהים בפעל שרותכם הנאמן הזה: 13 ויכבדו את-האלהים על-משמעת הודאתכם לבשורת המשיח ועל-תמת חברתכם עמם ועם הכל: 14 והם יתחננו בעדכם נכספים לכם בעבור חסד האלהים אשר גבר עליכם: 15 ותודה לאלהים על-מתנתו אשר עצמה מספר:

פרק הבא, אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים, הברית החדשה