אגרת פולוס הראשונה אל-התסלוניקים, הברית החדשה

אגרת פולוס השנית אל-התסלוניקים

פרק א
פרק ב
פרק ג

אגרת פולוס הראשונה אל-טימותיוס, הברית החדשה