פרק קודם, אגרת פולוס השנית אל-טימותיוס, הברית החדשה

אגרת פולוס השנית אל-טימותיוס פרק ג

ג   וזאת תדע כי באחרית הימים יבאו עתים קשות: 2 כי-יהיו האנשים אהבי עצמם ואהבי בצע ומתהללים וגאים ומגדפים וממרים באבותם וכפויי טובה ולא חסידים: 3 חסרי אהבה ובוגדים ומלשינים וזוללים ואכזרים ושנאי טוב: 4 ומסרים ופחזים וגבהי רוח ואהבי עדנים ולא אלהים: 5 ואשר דמות חסידות להם ומכחשים בכחה ואתה סור מאלה: 6 כי-מהם המתגנבים אל-הבתים ושבים נערות טעונות חטאים ונתעות בתאות שנות: 7 הלמדות תמיד ולעולם אינן יכלות לבוא לידיעת האמת: 8 וכמו יניס וימבריס אשר-קמו על-משה כן גם-אלה מתקוממים אל-האמת אנשים אשר נשחתה דעתם ונלוזים באמונה: 9 אבל לא-יוסיפו להצליח כי שגעונם יגלה לכל כאשר קרה גם-את-האנשים ההם: 10 ואתה הלכת אחרי בהוראה ובהנהגה וברצון ובאמונה ובארך הרוח ובאהבה ובסבלנות: 11 וברדיפות ובענוים אשר מצאוני באנטיוכיא ובאיקניון ובלוסטרא כמה רדיפות סבלתי ומכלן הצילני האדון: 12 וכל-החפצים בחסידות ולחיות במשיח ישוע המה ירדפו: 13 ואנשים רעים וקסמים יוסיפו סרה להיות מתעים ונתעים: 14 אבל אתה עמד באשר למדת ובאשר הפקד אתך כי יודע אתה מי-הוא אשר למדת ממנו: 15 ומנעוריך ידעת את-כתבי הקדש היכלים להחכימך לישועה על-ידי האמונה במשיח ישוע: 16 כי כל-הכתוב נכתב ברוח אלהים ומועיל להורת ולהוכיח ולישר ולהדריך במעגלי צדק: 17 למען אשר-יהיה איש האלהים תמים ומוכן לכל-מעשה טוב:

פרק הבא, אגרת פולוס השנית אל-טימותיוס, הברית החדשה