פרק קודם, אגרת פולוס השנית אל-טימותיוס, הברית החדשה

אגרת פולוס השנית אל-טימותיוס פרק ד

ד   ועתה הנני מעיד בך נגד האלהים ונגד אדנינו ישוע המשיח הבא לשפט את-החיים ואת-המתים בהופעתו ובמלכותו: 2 הכרז את-הדבר והתמד בעתו ושלא בעתו הוכח וגער והזהר בכל-ארך-רוח והוראה: 3 כי-בוא תבא העת אשר לא-יכילו את-הלקח הבריא כי אם-כאות נפשם יאספו להם מורים לשעשעי אזנים: 4 ויטו אזניהם מן-האמת ויפנו אל-ההגדות: 5 אבל אתה היה ער בכל סבל הרעות ועשה מלאכת המבשר ומלא את-שרותך: 6 כי עתה זה אסך נסך ועת פטירתי הגיעה: 7 המלחמה הטובה נלחמתי את-המרוצה השלמתי את-האמונה נצרתי: 8 ומעתה שמור לי כתר הצדקה אשר ביום ההוא יתן לי האדון השפט הצדיק ולא-לי לבדי כי-לכל-אהבי הופעתו: 9 חושה לבוא אלי במהרה: 10 כי-דימס עזבני באהבתו את-העולם הזה וילך-לו לתסלוניקי וקריסקיס הלך לגלטיה וטיטוס לדלמטיה: 11 ולוקס הוא לבדו עמדי קח את-מרקוס והביאהו אתך כי יועיל-לי למאד לעבודה: 12 את-טוכיקוס שלחתי לאפסוס: 13 את-המטפחת שהנחתי בטרואס אצל קרפוס הביאהו אתך בבואך ואף את-הספרים ועל-כלם את-כתבי הקלף: 14 אלכסנדרוס חרש הנחשת עשה לי רעות רבות ישלם-לו יהוה כמעשיו: 15 וגם-אתה השמר-לך ממנו כי-מרה את-דברינו: 16 בהצטדקי בראשונה לא-היה איש לעזרני כי-כלם עזבוני אל-תחשב להם לעון: 17 ואדני הוא עזרני וחזקני למען תשלם על-ידי הבשורה וישמעוה כל-הגוים ואנצל מפי אריה: 18 ויצילני אדני מכל-מעשה רע ויושיעני למלכותו בשמים לו הכבוד לעולמי עולמים אמן: 19 שאל לשלום פריסקה ועקילס ובית אניסיפורוס: 20 ארסטוס נשאר בקורנתוס ואת-טרופימוס הנחתי במיליטוס כי חלה הוא: 21 חושה לבוא לפני הסתיו אובולוס ופודיס ולינוס וקלודיה והאחים כלם שאלים לשלומך: 22 אדנינו ישוע המשיח יהי עם-רוחך החסד עמכם אמן:

אגרת פולוס אל-טיטוס, אגרת פולוס השנית אל-טימותיוס, הברית החדשה