פרק קודם, אגרת פולוס השליח אל-הגלטיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השליח אל-הגלטיים פרק ב

ב   אחרי-כן מקץ ארבע עשרה שנה שבתי ועליתי לירושלים עם בר-נבא ואקח אתי גם את-טיטוס: 2 ואעל שמה על-פי מחזה ואת-הבשורה אשר-קראתי בגוים שמתי לפניהם ושמתיה לפני החשובים שבהם פן-תהיה לריק מרוצתי אשר ארוץ ואשר-רצתי: 3 אבל גם-טיטוס אשר אתי אף כי-יוני הוא לא הצרך להמול: 4 מפני אחי השקר המתגנבים בתוכנו אשר באו לרגל את-חרותנו אשר-לנו בישוע המשיח למען העבידנו: 5 ואנחנו לא-סרנו למשמעתם אף-לא שעה אחת למען אשר תעמד בקרבכם אמתת הבשורה: 6 והנחשבים להיות מה היו מה-שהיו איני חושש להם כי האלהים לא ישא פני-איש הן לי לא-הוסיפו החשובים כל-דבר: 7 ותהי להפך בראותם כי-הפקדתי אני על-בשורת הערלים כאשר הפקד כיפא על בשורת המולים: 8 כי-המעיר כיפא לשלחו אל-המולים הוא-העירני גם-אתי לשלחני אל-הגוים: 9 וכאשר הכירו יעקב וכיפא ויוחנן הנחשבים כעמודים את-החסד הנתן לי נתנו לי ולבר-נבא את-יד ימינם ונאות כי-נלך אנחנו אל-הגוים והמה אל-המולים: 10 רק אם-נזכר את-האביונים והוא הדבר אשר שקדתי לעשות: 11 וכאשר בא כיפא לאנטיוכיא הוכחתי דרכו אל-פניו כי נמצא בו עול: 12 כי לפני בא אנשים מאת יעקב אכל עם-הגוים יחדו וכבאם היה מתרחק ופורש מהם מפני יראתו את-בני המילה: 13 ויכחשו עמו גם-שאר היהודים עד כי-נדח גם-בר-נבא אחרי כחשם: 14 ובראותי שלא ישרו לכת כאמתת הבשורה אמרתי אל-כיפא באזני כלם אם-אתה היהודי כנכרי תתנהג ולא כיהודי מדוע תכריח את-הגוים להתנהג כיהודים: 15 הן מזרע היהודים אנחנו ולא חטאים מן-הגוים: 16 אבל מפני שיודעים אנחנו שלא-יצדק אדם מתוך מעשי התורה כי אם-באמונת ישוע המשיח גם-אנחנו האמנו במשיח ישוע למען נצדק מאמונת המשיח ולא ממעשי התורה כי ממעשי התורה לא יצדק כל-בשר: 17 ואם נמצא גם-אנחנו חטאים בבקשנו להצדק במשיח הנה המשיח משרת החטא חלילה: 18 כי אם-אשוב ואבנה את-אשר סתרתי אעשה את-עצמי לפשע: 19 כי-מתי אני לתורה על-ידי התורה למען אחיה לאלהים: 20 עם-המשיח נצלבתי ואנכי לא אחיה עוד כי אם-המשיח הוא חי בקרבי ואשר אני חי עתה בבשר חי אני באמונת בן-אלהים אשר אהבני ויתן את-נפשו בעדי: 21 לא אבטל את-חסד האלהים כי אלו יש צדקה על-ידי התורה אך לשוא מת המשיח:

פרק הבא, אגרת פולוס השליח אל-הגלטיים, הברית החדשה