פרק קודם, אגרת פולוס השליח אל-הגלטיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השליח אל-הגלטיים פרק ד

ד   ואני אמר היורש כל-זמן שהוא קטן אף על-פי שהוא אדון הכל אין בינו לעבד דבר: 2 כי אם תחת יד אמנים הוא ותחת פקידי הבית עד למועד המיעד לו מאת אביו: 3 וכן-אנחנו בעודנו קטנים היינו משעבדים לתקוני העולם: 4 ובמלאת הימים שלח האלהים את-בנו ילוד אשה ונתון תחת יד-התורה: 5 לפדות את אשר היו תחת יד-התורה למען נקבל משפט הבנים: 6 ויען כי-בנים אתם שלח האלהים בלבבכם את-רוח בנו הקורא אבא אבינו: 7 לכן אינך עוד עבד כי אם-בן ואם-בן אתה הנך גם-יורש נחלת האלהים על-ידי המשיח: 8 הן לפנים באין-דעת אלהים עבדתם את אשר בעצמותם אינם אלהים: 9 ועתה אחרי אשר-ידעתם את-האלהים ויותר שנודעתם לאלהים איך תשובו אל-התיקונים הרפים והדלים ההם אשר תרצו להכנע להם כבתחלה: 10 ימים אתם שמרים וחדשים ומועדים ושנים: 11 מתירא אני פן-יגעתי בכם לריק: 12 היו-נא כמוני כי גם-אני כמוכם מתחנן אני לכם אחי לא-עשיתם לי מאומה רע: 13 אתם ידעתם אשר בחלשת בשרי בשרתי לכם את-הבשורה בראשונה: 14 ואתם לא בזיתם את-נסיוני אשר-נסיתי בבשרי ולא געלתם אתו כי אם-קבלתם אתי כמלאך אלהים כמשיח ישוע: 15 ועתה איה אשרכם הן מעיד אני עליכם שאם-יכלתם הייתם נקרים את-עיניכם לתתן לי: 16 ועתה הלאיב נהייתי לכם בדברי אליכם אמת: 17 המה לא יקנאו לכם לטובה רק להפריד ביניכם ובינינו יחפצו למען תקנאו אתם להם: 18 אמנם טוב לקנא תמיד לטובה ולא בהיותי אצלכם בלבד: 19 בני אשר-אני נתון שנית בחבלי לדה עד כי-יוצר בכם המשיח: 20 אמנה חפצתי להיות עתה אצלכם לשנות את-קול דברי כי נבוך אני בכם: 21 אמרו לי אתם החפצים להיות תחת התורה הלא שמעתם את-התורה: 22 כי כתוב שני בנים היו לאברהם האחד מן-האמה והשני מן-החפשיה: 23 ובן-האמה נולד לפי הבשר ובן-החפשיה על-פי ההבטחה: 24 והדברים הם משל כי אלה הן שתי הבריתות האחת מן-הר סיני היולדת לעבדות והיא הגר: 25 כי-סיני הוא הר בערב והוא כנגד ירושלים של-עתה כי-בעבדות היא עם-בניה: 26 אבל ירושלים למעלה חפשיה היא והיא אם כלנו: 27 כי כתוב רני עקרה לא ילדה פצחי רנה וצהלי לא-חלה כי רבים בני-שוממה מבני בעולה: 28 ואנחנו אחי הננו כיצחק בני ההבטחה: 29 וכאשר רדף אז הנולד לפי-הבשר את-הנולד לפי הרוח כן-גם-עתה: 30 והכתוב מה-הוא אמר גרש האמה ואת-בנה כי לא יירש בן-האמה עם בן-החפשיה: 31 על-כן אחי לא-בני האמה אנחנו כי אם-בני החפשיה:

פרק הבא, אגרת פולוס השליח אל-הגלטיים, הברית החדשה