פרק קודם, אגרת פולוס השליח אל-הגלטיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השליח אל-הגלטיים פרק ה

ה   ועתה עמדו-נא בחרות אשר שחרר אתנו המשיח ואל-תשובו להכבש בעל העבדות: 2 הנה אני פולוס אמר לכם שאם-תמולו לא-יועיל לכם המשיח: 3 ומעיד אני עוד הפעם בכל-איש אשר ימול שחיב הוא לשמר את-התורה כלה: 4 נגזרתם מן-המשיח אתם המצטדקים בתורה אבדתם מן-החסד: 5 כי-אנחנו ברוח ניחל מתוך האמונה לתקות הצדקה: 6 כי במשיח לא המילה תחשב ולא הערלה כי אם-האמונה הפעלת באהבה: 7 היטבתם לרוץ מי חשך אתכם משמע אל-האמת: 8 הפתוי הזה איננו מאת הקרא אתכם: 9 מעט שאר מחמץ את-כל-העסה: 10 מבטח אני בכם באדון כי לא תהיה רוח אחרת עמכם והעכר אתכם ישא את-עונו יהיה מי שיהיה: 11 ואני אחי אם-אכריז עוד המילה על-מה אהיה נרדף הלא מבטל מכשול הצלוב: 12 מי יתן ויכרתו המדיחים אתכם: 13 כי אתם אחי לחרות נקראתם ובלבד שלא תהיה החרות סבה לבשר אלא שתעבדו איש את-רעהו באהבה: 14 כי כל-התורה כלולה במצוה האחת הזאת ואהבת לרעך כמוך: 15 אבל אם-תנשכו ותאכלו איש את-אחיו ראו פן-תכלו איש על-ידי רעהו: 16 והנני אמר התהלכו ברוח ולא תמלאו את-תאות הבשר: 17 כי הבשר מתאוה הפך מן-הרוח והרוח הפך מן-הבשר ושניהם מתקוממים זה לזה ובכן אין אתם עשים את אשר תחפצו: 18 ואם-יהיה הרוח מנהיגכם אז אינכם תחת התורה: 19 ונודעים המה פעלי הבשר אשר הם נאפים זנות טמאה וזמה: 20 עבודת אלילים וכשפים איבות ומצה וקנאה ורגז מריבות מחלקות וכתות: 21 עין רעה ורצח שכרון וזוללות ודומיהם אשר אמר מה-שכבר אמרתי כי-עשי אלה לא ינחלו מלכות האלהים: 22 ופרי הרוח הוא אהבה שמחה ושלום ארך רוח ונדיבות וחסד ואמונה: 23 וענוה ופרישות לנגד עשי אלה אין-תורה: 24 ואשר הם למשיח צלבו את-בשרם עם-תשוקתיו ותאותיו: 25 אם-נחיה ברוח נתהלכה גם-ברוח: 26 ולא נרדף אחרי כבוד-שוא להכעיס איש את-רעהו ולקנא איש את-רעהו:

פרק הבא, אגרת פולוס השליח אל-הגלטיים, הברית החדשה