פרק קודם, חזון יוחנן, הברית החדשה

חזון יוחנן פרק ב

ב   אל-מלאך קהל אפסוס כתב כה אמר האחז בימינו שבעת הכוכבים המתהלך בתוך שבע מנרות הזהב: 2 ידעתי את-מעשיך ואת-עמלך ואת-סבלך ואשר לא-תוכל שאת את-הרשעים ותבחן את-האמרים שליחים אנחנו ואינם ותמצאם דברי שקר: 3 ואתה נשאת הרבה ויש-לך סבלנות ולמען שמי לא יעפת: 4 אך יש-לי עליך כי נטשת את-אהבתך הראשונה: 5 זכרה אפוא אי-מזה נפלת ושובה ועשה כמעשיך הראשנים ואם-לא הנני בא עליך מהר והדפתי מנורתך ממקומה אם-לא תשוב: 6 אבל זאת לך אשר שנא אתה את-מעשי הניקלסים אשר שנאתים גם-אני: 7 מי אשר-אזן לו ישמע את אשר הרוח אמר לקהלות המנצח אתן-לו לאכל מעץ החיים אשר בתוך גן-אלהים: 8 ואל-מלאך קהל זמירנא כתב כה אמר הראשון והאחרון אשר-מת ויחי: 9 ידעתי את-מעשיך ואת-צרתך ואת-רישך ואולם עשיר אתה ואת-גדופי האמרים יהודים אנחנו ואינם כי אם-כנסת השטן: 10 אל-תירא מפני-אשר עליך לסבל הנה עתיד המלשין לתת מכם במשמר למען תנסו והייתם בצרה עשרת ימים היה נאמן עד-המות ונתתי לך עטרת החיים: 11 מי אשר-אזן לו ישמע את אשר הרוח אמר לקהלות המנצח לא ינזק במות השני: 12 ואל-מלאך קהל פרגמוס כתב כה אמר אשר-לו חרב פיפיות החדה: 13 ידעתי את-מעשיך ואת-מקום שבתך אשר-שם כסא השטן ותדבק בשמי ולא שקרת באמונתי גם-בימי אנטיפס עדי הנאמן אשר נהרג אצלכם במקום מושב השטן: 14 אך-מעט יש-לי עליך כי-שם עמך אנשים דבקים בלקח בלעם אשר הורה את-בלק לתת מכשול לפני בני ישראל לאכל מזבחי אלילים ולזנות: 15 כן נמצאו גם-בך אנשים דבקים בלקח הניקלסים אשר שנאתי: 16 שובה ואם-לא תשוב אבוא עליך מהרה ונלחמתי בם בחרב פי: 17 מי אשר-אזן לו ישמע את אשר הרוח אמר לקהלות המנצח אאכילנו מן-המן הגנוז ונתתי לו אבן לבנה ועל-האבן מפתח שם חדש אשר לא ידענו איש זולתי אשר נתן לו: 18 ואל-מלאך קהל תיאטירא כתב כה אמר בן-האלהים אשר עיניו כלבת-אש ומרגלותיו כעין-נחשת קלל: 19 ידעתי את-מעשיך ואהבתך ואמונתך ועבודתך וסבלך ואשר מעשיך האחרונים רבים מן-הראשונים: 20 אך-מעט יש-לי עליך כי תניח לאשה לאיזבל האמרת נביאה אנכי ללמד ולהתעות את-עבדי לזנות ולאכל זבחי אלילים: 21 ואתן-לה זמן לשוב והיא מאנה לשוב מתזנותיה: 22 הנני מפיל אתה למשכב ואת-המנאפים עמה בצרה גדולה אם-לא ישובו ממעשיהם: 23 והרגתי במות בניה וידעו כל-הקהלות כי אני חקר כליות ולב ונתתי לכם לאיש כפרי מעלליו: 24 ואתם שאר הנמצאים בתיאטירא כל אשר-אין להם הלקח ההוא ולא ידעו את-עמקות השטן כאשר הם מתהללים לכם אני אמר לא-אשים עליכם משא אחר: 25 אפס מה-שיש לכם בו החזיקו עד-באי: 26 והמנצח ושמר את-מעשי עד-עת קץ אתן-לו שלטן על-הגוים: 27 ורעם בשבט ברזל ככלי יוצר ינפצו כאשר קבלתי גם-אנכי מאת אבי: 28 ונתתי לו כוכב השחר: 29 מי אשר-אזן לו ישמע את-אשר הרוח אמר לקהלות:

פרק הבא, חזון יוחנן, הברית החדשה