פרק קודם, חזון יוחנן, הברית החדשה

חזון יוחנן פרק ז

ז   ואחרי-כן ראיתי ארבעה מלאכים עמדים בארבע כנפות הארץ ויעצרו בארבע רוחות הארץ אשר לא-תשב רוח לא בארץ ולא בים ולא בכל-עץ: 2 וארא מלאך אחר עלה ממזרח-שמש ובידו חתמת אלהים חיים ויקרא קול גדול אל-ארבעה המלאכים אשר-נתן להם לחבל הארץ והים לאמר: 3 אל-תחבלו את-הארץ ואת-הים ואת-העץ עד אם-חתמנו את-עבדי אלהינו על-מצחותם: 4 ואשמע מספר החתומים מאה אלף וארבעים וארבעה אלף והם חתומים מכל-שבטי בני ישראל: 5 לשבט יהודה חתומים שנים עשר אלף לשבט ראובן חתומים שנים עשר אלף לשבט גד חתומים שנים עשר אלף: 6 לשבט אשר חתומים שנים עשר אלף לשבט נפתלי חתומים שנים עשר אלף לשבט מנשה חתומים שנים עשר אלף: 7 לשבט שמעון חתומים שנים עשר אלף לשבט לוי חתומים שנים עשר אלף לשבט יששכר חתומים שנים עשר אלף: 8 לשבט זבלון חתומים שנים עשר אלף לשבט יוסף חתומים שנים עשר אלף לשבט בנימן חתומים שנים עשר אלף: 9 אחרי-כן ראיתי והנה המון רב אשר לא-יכל איש למנותו מכל-הגוים והמשפחות והעמים והלשנות ויעמדו לפני הכסא ולפני השה והם מלבשים שמלות לבנות וכפות תמרים בידיהם: 10 ויקראו בקול-גדול לאמר הישועה לאלהינו הישב על-הכסא ולשה: 11 וכל-המלאכים עמדו סביב לכסא וסביב לזקנים ולארבע החיות ויפלו על-פניהם לפני הכסא וישתחוו לאלהים: 12 ויאמרו אמן הברכה והכבוד והחכמה והתודה וההדר והכח והעז לאלהינו לעולמי עולמים אמן: 13 ויען אחד מן-הזקנים ויאמר אלי אלה המלבשים בגדי לבן מי המה ומאין באו: 14 ואמר אליו אדני אתה ידעת ויאמר אלי אלה הם הבאים מן-הצרה הגדולה ויכבסו את-שמלתם וילבינום בדם השה: 15 לכן הנם לפני כסא-האלהים ומשרתים אותו בהיכלו יומם ולילה והישב על-הכסא יתן משכנו עליהם: 16 לא-ירעבו עוד ולא יצמאו ולא-יכם שמש ושרב: 17 כי השה אשר בתוך הכסא הוא ירעם ועל-מבועי מים חיים ינהלם ומחה אלהים כל-דמעה מעיניהם:

פרק הבא, חזון יוחנן, הברית החדשה