פרק קודם, חזון יוחנן, הברית החדשה

חזון יוחנן פרק ח

ח   וכפתחו החותם השביעי ותהי דממה בשמים כחצי שעה: 2 וארא את-שבעת המלאכים העמדים לפני האלהים וינתנו להם שבעה שופרות: 3 ויבא מלאך אחר ויגש אל-המזבח ומחתת זהב בידו ותנתן-לו קטרת הרבה לתת עם-תפלות כל-הקדשים על-מזבח הזהב אשר לפני הכסא: 4 ויעל עשן הקטרת עם-תפלות הקדשים מיד המלאך לפני אלהים: 5 ויקח המלאך את-המחתה וימלאה אש מעל-המזבח וישלך על-הארץ ויהי קולות ורעמים וברקים ורעש: 6 ושבעה המלאכים ההם אשר בידם שבעת השופרות התעתדו לתקע: 7 והמלאך הראשון תקע בשופר ויהי-ברד ואש בלולים בדם ותשלך ארצה ותשרף שלישית העץ וכל-ירק עשב נשרף: 8 והמלאך השני תקע בשופר והנה כדמות הר גדול בער באש השלך אל-תוך הים ותהי שלישית הים לדם: 9 ותמת שלישית כל-נפש חיה אשר בים ושלישית האניות נשחתה: 10 והמלאך השלישי תקע בשופר ויפל מן-השמים כוכב גדול בער כלפיד ויפל על-שלישית הנהרות ועל-מעינות המים: 11 ושם הכוכב נקרא לענה ותהי שלישית המים ללענה ורבים מבני אדם מתו מן-המים כי מרים הם: 12 והמלאך הרביעי תקע בשופר ותכה שלישית השמש ושלישית הירח ושלישית הכוכבים למען תחשך שלישיתם והיום לא יאיר שלישיתו ואף לא הלילה: 13 וארא ואשמע נשר אחד מעופף בחצי השמים והוא קורא קול גדול אוי אוי אוי לישבי הארץ מיתר קלות השופר אשר שלשת המלאכים עתידים לתקע:

פרק הבא, חזון יוחנן, הברית החדשה