הבשורה הקדושה על-פי מרקוס, הבשורה הקדושה על-פי לוקס, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי לוקס פרק א

א   אחרי אשר רבים הואילו לחבר ספור המעשים אשר נאמנו בשלמות בתוכנו: 2 כאשר מסרום לנו הראים אתם בעיניהם מתחלה ואשר היו משרתי הדבר: 3 חשבתי לטוב גם-אני החקר אחר כל-הדברים היטב מראשיתם לכתבם כסדרם אליך האדיר תאופילוס: 4 למען תדע אמת האמרים אשר למדת: 5 כהן היה בימי הורדוס מלך ארץ יהודה זכריה שמו ממשמרת אביה ולו אשה מבנות אהרן ושמה אלישבע: 6 ושניהם צדיקים לפני האלהים והלכי תם בכל-מצות יהוה ובחקתיו: 7 ולהם אין ולד כי אלישבע עקרה ושניהם באו בימים: 8 ויהי היום בכהנו לפני אלהים בסדר משמרו: 9 להקטיר קטרת לפי גורלו כמשפט עבודת הכהנים ויבא אל-היכל יהוה: 10 וכל-קהל העם מתפללים בחוץ בשעת הקטרת: 11 והנה מלאך יהוה נראה אליו עמד מימין מזבח הקטרת: 12 וירא זכריה ויבהל ואימה נפלה עליו: 13 ויאמר אליו המלאך אל-תירא זכריהו כי נשמעה תפלתך ואלישבע אשתך תלד לך בן וקראת שמו יוחנן: 14 והיה-לך לשמחה וגיל ורבים ישמחו בהולדו: 15 כי-גדול יהיה לפני יהוה ויין ושכר לא ישתה ורוח הקדש ימלא מבטן אמו: 16 ורבים מבני ישראל ישיב אל-יהוה אלהיהם: 17 והוא ילך לפניו ברוח אליהו ובגבורתו להשיב לב אבות על-בנים ואת הסוררים בתבונת הצדיקים להעמיד עם מוכן ליהוה: 18 ויאמר זכריה אל-המלאך במה אדע את-הדבר הזה כי-אני זקנתי ואשתי באה בימים: 19 ויען המלאך ויאמר אליו אני גבריאל העומד לפני האלהים ושלוח אנכי לדבר אליך ולבשרך את-הבשורה הזאת: 20 והנך נאלם ולא תוכל לדבר עד-היום אשר יקום הדבר הזה תחת כי-לא האמנת לדברי והם ימלאו במועדם: 21 והעם הוחילו לזכריה ויתמהו כי-התמהמה בהיכל: 22 ויהי בצאתו לא יכל לדבר אליהם וידעו כי-מראה ראה בהיכל וירמז להם ועודנו נאלם: 23 ויהי כאשר מלאו ימי עבדתו וישב אל-ביתו: 24 ויהי אחר הימים האלה ותהר אלישבע אשתו ותתחבא חמשה חדשים ותאמר: 25 ככה עשה לי יהוה בימי פקדו אותי לאסף את-חרפתי מבני אדם: 26 ויהי בחדש הששי וישלח אלהים את-גבריאל המלאך גלילה אל-עיר אחת ושמה נצרת: 27 אל-בתולה מארשה לאיש אשר-שמו יוסף מבית דוד ושם הבתולה מרים: 28 ויבא המלאך החדרה ויאמר אליה שלום לך אשת-חן יהוה עמך (ברוכה את בנשים): 29 והיא (בראותה) נבהלה לדברו ותאמר בלבה מה הברכה הזאת: 30 ויאמר לה המלאך אל-תיראי מרים כי-מצאת חן לפני האלהים: 31 והנך הרה וילדת בן וקראת את-שמו ישוע: 32 והוא גדול יהיה ובן-עליון יקרא ויהוה אלהים יתן-לו את-כסא דוד אביו: 33 ומלך על-בית יעקב לעולם ועד ולמלכותו אין קץ: 34 ותאמר מרים אל-המלאך איך יהיה הדבר הזה ואני אינני ידעת איש: 35 ויען המלאך ויאמר אליה רוח הקדש תבוא עליך וגבורת עליון תצל עליך על-כן קדוש יאמר לילוד בן-האלהים: 36 והנה אלישבע קרובתך אשר קראו-לה עקרה גם-היא הרה ללדת בן בזקנתה וזה לה החדש הששי: 37 כי לא-יפלא מאלהים כל-דבר: 38 ותאמר מרים הנני שפחת יהוה יהי-לי כדברך ויצא מאתה המלאך: 39 ותקם מרים בימים ההם ותמהר ללכת ההרה אל-עיר יהודה: 40 ותבא בית זכריה ותברך את-אלישבע: 41 ויהי כשמע אלישבע את-ברכת מרים וירקד הילד במעיה ותמלא אלישבע רוח הקדש: 42 ותקרא בקול גדול ותאמר ברוכה את בנשים וברוך פרי בטנך: 43 ומה-לי כי-אם אדני באה אלי: 44 כי קול ברכתך בא באזני והנה רקד בשמחה הילד במעי: 45 ואשרי המאמינה כי המלא ימלא אשר דבר-לה מאת יהוה: 46 ותאמר מרים רוממה נפשי את-יהוה: 47 ותגל רוחי באלהי ישעי: 48 אשר ראה בעני אמתו כי הנה מעתה יאשרוני כל-הדרות: 49 כי גדלות עשה לי שדי וקדוש שמו: 50 וחסדו לדור דורים על יראיו: 51 גבורות עשה בזרעו פזר גאים במזמות לבם: 52 הרס נדיבים מכסאותם וירם שפלים: 53 רעבים מלא-טוב ועשירים שלח ריקם: 54 תמך בישראל עבדו לזכר את-רחמיו: 55 כאשר דבר אל-אבותינו לאברהם ולזרעו עד-עולם: 56 ותשב מרים עמה כשלשה חדשים ותשב לביתה: 57 וימלאו ימי אלישבע ללדת ותלד בן: 58 וישמעו שכניה וקרוביה כי-הגדיל יהוה את-חסדו עמה וישמחו אתה: 59 ויהי ביום השמיני ויבאו למול את-הילד ויקראו את-שמו זכריה על-שם אביו: 60 ותען אמו ותאמר לא כי יוחנן יקרא לו: 61 ויאמרו אליה אין-איש במשפחתך אשר שמו כשם הזה: 62 וירמזו אל-אביו לדעת מה השם אשר יקרא לו: 63 וישאל לוח ויכתב עליו לאמר יוחנן שמו ויתמהו כלם: 64 ויפתח פיו ולשונו פתאם וידבר ויברך את-האלהים: 65 ותפל אימה על-כל-שכניהם ויספר כל-הדברים האלה בכל-הרי יהודה: 66 וישימו כל-השמעים אל-לבם לאמר מה-אפוא יהיה הילד הזה ויד-יהוה היתה עמו: 67 וימלא זכריה אביו רוח הקדש וינבא לאמר: 68 ברוך יהוה אלהי ישראל כי פקד את-עמו וישלח לו פדות: 69 ויצמח לנו קרן ישועה בבית דוד עבדו: 70 כאשר דבר בפי-נביאיו הקדושים אשר מעולם: 71 ישועה מאיבינו ומיד כל-שנאינו: 72 לעשות חסד עם-אבותינו ולזכר את-ברית קדשו: 73 את-השבועה אשר נשבע לאברהם אבינו: 74 להצילנו מיד איבינו ולתתנו לעבדו בלי-פחד: 75 בתמים ובצדקה לפניו כל-ימי חיינו: 76 ואתה הילד נביא עליון יקרא לך כי לפני יהוה תלך לפנות את-דרכיו: 77 ולהורות דרך הישועה לעמו בסליחת חטאתיהם: 78 בחסד אלהינו וברחמיו אשר בהם יפקדנו הנגה ממרום: 79 להאיר לישבי חשך וצלמות ולהכין את-רגלינו אל-דרך השלום: 80 ויגדל הילד ויחזק ברוח ויהי במדברות עד-יום הראתו אל-ישראל:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי לוקס, הברית החדשה