פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי לוקס, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי לוקס פרק י

י   ואחרי הדברים האלה הבדיל האדון עוד שבעים אחרים וישלחם לפניו שנים שנים אל-כל-עיר ומקום אשר בקש לבוא שמה: 2 ויאמר להם הן הקציר רב והפעלים מעטים לכן התחננו אל-אדון הקציר וישלח פעלים לקצירו: 3 לכו-נא הנה אנכי שלח אתכם כשלח כבשים בין זאבים: 4 אל-תשאו כיס ולא תרמיל ולא נעלים ואל-תשאלו לשלום-איש בדרך: 5 ולכל-בית אשר תבאו שם אמרו בראשונה שלום לבית הזה: 6 והיה כי יהיה-שם בן-שלום ונח עליו שלומכם ואם-לא אליכם ישוב: 7 ובבית ההוא תשבו ותאכלו ותשתו מאשר ינתן לכם כי ראוי הפועל לשכרו אל-תסעו מבית לבית: 8 וכל-עיר אשר תבאו בה וקבלו אתכם אכלו את-אשר ישימו לפניכם: 9 ורפאו את-החולים אשר בקרבה ואמרו להם קרבה אליכם מלכות האלהים: 10 וכל-עיר אשר תבאו בה ולא יקבלו אתכם ויצאתם אל-רחובותיה ואמרתם: 11 אף את-עפר עירכם אשר ברגלינו ננערהו לכם רק ידע תדעו כי קרבה מלכות האלהים: 12 אמר אני לכם לסדום יקל ביום ההוא מן-העיר ההיא: 13 אוי לך כורזין אוי לך בית-צידה כי הגבורות אשר נעשו בקרבכן אלו נעשו בצור ובצידון הלא כבר ישבו בשק ואפר ושבו: 14 אכן לצור וצידון יקל בדין מכם: 15 ואת כפר-נחום אשר עד-השמים התרוממת אל-שאול תורדי: 16 השומע אליכם אלי הוא שומע והבוזה אתכם אותי הוא בוזה והבוזה אותי הוא בוזה את-אשר שלחני: 17 וישובו השבעים בשמחה ויאמרו אדנינו גם-השדים נכנעים תחתינו בשמך: 18 ויאמר אליהם ראיתי את-השטן נפל כברק מן-השמים: 19 הנה השלטתי אתכם לדרך על-נחשים ועקרבים ועל כל-גבורת האיב וכל-דבר לא יזיק לכם: 20 אך בזאת אל-תשמחו אשר-נכנעים תחתיכם הרוחות כי אם-שמחו על אשר-נכתבו שמותיכם בשמים: 21 בשעה ההיא עלץ ישוע ברוח הקדש ויאמר אודך אבי אדון השמים והארץ כי הסתרת את-אלה מן-החכמים והנבונים וגליתם לעללים הן אבי כי-כן היה רצון מלפניך: 22 הכל נמסר-לי מאת אבי ואין יודע מי הבן בלתי האב ומי האב בלתי הבן ואשר יחפץ הבן לגלות לו: 23 ויפן אל-תלמידיו לבדם ויאמר אשרי העינים הראות את אשר אתם ראים: 24 כי אמר אני לכם נביאים ומלכים רבים חשקו לראות את אשר אתם ראים ולא ראו ולשמע את אשר אתם שמעים ולא שמעו: 25 והנה חכם אחד קם לנסותו ויאמר מורה מה-אעשה ואירש חיי עולם: 26 ויאמר אליו מה-כתוב בתורה איך אתה קורא: 27 ויען ויאמר ואהבת את יהוה אלהיך בכל-לבבך ובכל-נפשך ובכל-מאדך ובכל-מדעך ואת-רעך כמוך: 28 ויאמר אליו כן השיבות עשה-זאת וחיה: 29 והוא חפץ להצטדק ויאמר אל-ישוע ומי הוא רעי: 30 ויען ישוע ויאמר איש אחד ירד מירושלים ליריחו ונפל בידי שדדים והם הפשיטהו וגם-פצעהו ויעזבו אותו והוא עומד בין-מות לחיים וילכו להם: 31 ויקר מקרהו כהן אחד ירד בדרך ההוא וירא אתו ויעבר מעליו: 32 וכן גם-איש לוי נקרה במקום ויגש וירא אתו ויעבר מעליו: 33 והנה שמרוני הלך בדרך ויבא עליו וירא אתו ויהמו מעיו: 34 ויגש אליו ויחבש את-פצעיו ויסוכם בשמן ויין וירכיבהו על-בהמתו ויוליכהו אל-המלון ויכלכלהו: 35 ולמחרת בנסעו הוציא שני דינרים ויתנם לבעל המלון ויאמר כלכל אותו ואת אשר תוסיף עוד להוציא עליו אני בשובי אשלמנו לך: 36 ועתה מי מן-השלשה היה בעיניך רע לנפל בידי השדדים: 37 ויאמר העשה עמו את-החסד ויאמר אליו ישוע לך ועשה-כן גם-אתה: 38 ויהי בנסעם ויבא אל-כפר אחד ואשה אחת ושמה מרתא אספה אותו אל-ביתה: 39 ולה אחות ושמה מרים אשר ישבה לרגלי ישוע לשמע אל-דברו: 40 ומרתא יגעה ברב שרותה ותגש ותאמר הלא תשים על-לבך אדני אשר אחותי עזבתני לשרת לבדי אמר-נא אליה ותתמך-בי: 41 ויען ישוע ויאמר לה מרתא מרתא את דאגת ומבהלת לדברים הרבה: 42 ואין צרך אלא באחד ומרים בחרה בחלק הטוב אשר לא-יקח ממנה:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי לוקס, הברית החדשה