פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי לוקס, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי לוקס פרק יג

יג   ויבאו אנשים בעת ההיא ויגידו לו את-דבר הגלילים אשר ערב פילטוס דמם עם-זבחיהם: 2 ויען ישוע ויאמר אליהם האמרים אתם שהגלילים האלה היו חטאים מכל-אנשי הגליל כי מצאם כדבר הזה: 3 לא כי-אמר אני לכם אם-לא תשובו גם-אתם כלכם תאבדו: 4 או שמנה העשר ההם אשר נפל עליהם המגדל בשלח וימיתם האמרים אתם שהיו אשמים מכל-האנשים הישבים בירושלים: 5 לא כי-אמר אני לכם אם-לא תשובו גם-אתם כלכם תאבדו: 6 וישא משלו ויאמר איש אחד היתה-לו תאנה נטועה בכרמו ויבא לבקש-בה פרי ולא מצא: 7 ויאמר אל-הכרם הנה-זה שלש שנים אנכי בא לבקש פרי בתאנה הזאת ולא מצאתי כרת אותה למה-זה תשחית את האדמה: 8 ויען ויאמר אליו אדני הניחה אתה עוד השנה הזאת עד אשר-עזקתיה ושמתי דמן לה: 9 אולי תעשה פרי ואם-לא תעשה וכרת אתה בשנה האחרת: 10 ויהי הוא מלמד ביום השבת בבית כנסת אחד: 11 והנה אשה אשר בה רוח-חלי כשמנה עשרה שנה והיא כפופה ולא יכלה לקום קומה זקופה: 12 וירא ישוע ויקרא אליה ויאמר לה אשה החלצי מחליך: 13 וישם ידיו עליה וכרגע קמה ותתעודד ותשבח את-האלהים: 14 ויכעס ראש הכנסת על-אשר רפא ישוע בשבת ויען ויאמר אל-העם ששת ימים הם אשר תעשה בהם מלאכה באלה באו והרפאו ולא ביום השבת: 15 ויען האדון ויאמר אליו החנף הלא יתיר איש מכם בשבת את-שורו או את-חמרו מן-האבוס ויוליכהו להשקתו: 16 וזאת אשר היא בת-אברהם ואשר השטן אסרה זה שמנה עשרה שנה הלא תתר ממוסרותיה ביום השבת: 17 ויהי כאמרו את-הדברים האלה נכלמו כל-מתקוממיו וישמח כל-העם על-כל-הנפלאות הנעשות על-ידו: 18 ויאמר למה דומה מלכות האלהים ואל-מה אמשילנה: 19 דומה היא לגרגר של-חרדל אשר לקחו איש וישימהו בגנו ויצמח ויהי לעץ גדול ועוף השמים יקנן בענפיו: 20 ויאמר עוד אל-מה אדמה את מלכות האלהים: 21 דומה היא לשאר אשר לקחתו אשה ותטמנהו בשלש סאים קמח עד אשר-יחמץ כלו: 22 ויעבר בערים ובכפרים עבור ולמד וילך לדרכו לבוא ירושלים: 23 וישאלהו איש לאמר אדנינו המעט הם הנושעים: 24 ויאמר אליהם התאמצו לבוא בפתח הצר כי-אמר אני לכם רבים יבקשו לבוא ולא יוכלו: 25 מיום אשר יקום בעל הבית וסגר את-הדלת ותחלו לעמד בחוץ ולדפק על-הדלת לאמר אדנינו פתח-לנו וענה ואמר אליכם אינני יודע אתכם מאין אתם: 26 אז תחלו לאמר הלא אכלנו ושתינו לפניך וברחבותינו למדת: 27 ויאמר אני אמר לכם אינני יודע אתכם מאין אתם סורו ממני כל-פעלי האון: 28 ושם תהיה היללה וחרק השנים כאשר תראו את-אברהם ויצחק ויעקב ואת-כל-הנביאים במלכות האלהים ואתם מגרשים החוצה: 29 ויבאו ממזרח וממערב ומצפון ומדרום ויסבו במלכות האלהים: 30 והנה יש אחרונים אשר יהיו ראשונים וראשונים אשר יהיו אחרונים: 31 ביום ההוא נגשו מן-הפרושים ויאמרו אליו צא ולך מזה כי הורדוס מבקש להרגך: 32 ויאמר אליהם לכו ואמרו אל-השועל הזה הנני מגרש שדים ופעל רפואות היום ומחר וביום השלישי אבא עד-קצי: 33 אבל הלוך אלך היום ומחר וממחרתו כי לא-יתכן אשר יאבד נביא מחוץ לירושלים: 34 ירושלים ירושלים ההרגת את-הנביאים והסקלת את-הנשלחים אליה כמה פעמים חפצתי לקבץ את-בניך כאשר תקבץ התרנגלת את-אפרוחיה תחת כנפיה ואתם לא אביתם: 35 הנה ביתכם יעזב לכם (שמם) ואני אמר לכם כי-ראה לא תראוני עד-בוא העת אשר תאמרו ברוך הבא בשם יהוה:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי לוקס, הברית החדשה