פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי לוקס, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי לוקס פרק יד

יד   ויהי בבאו בשבת אל-בית אחד מראשי הפרושים לאכל לחם והמה ארבים לו: 2 והנה איש אחד לפניו אשר גופו צבה ממים: 3 ויען ישוע ויאמר אל-החכמים ואל-הפרושים לאמר המתר לרפא בשבת אם-לא ויחרישו: 4 ויאחז-בו וירפאהו וישלחהו: 5 ויען ויאמר אליהם מי בכם האיש אשר חמרו או שורו יפול אל-הבאר ולא-ימהר להעלותו ביום השבת: 6 ולא ידעו להשיב דבר: 7 וישא משלו אל-הקרואים בראותו את-אשר בחרו להם לשבת בראש ויאמר אליהם: 8 כי-יקרא אתך איש אל-החתנה אל-תסב בראש פן-יקרא שמה איש נכבד ממך: 9 ובא הקרא לך ולו ואמר אליך פנה מקום לזה ואז תקום בכלמה לשבת במקום האחרון: 10 וכי תקרא לך והסב במקום האחרון למען יבא הקרא לך ואמר אליך אהובי עלה למעלה מזה והיה-לך כבוד לפני המסבים עמך: 11 כי כל-המרומם עצמו ישפל והמשפיל את עצמו ירומם: 12 וגם אל-האיש אשר קרא לו אמר כי תעשה סעודת צהרים או סעודת ערב אל-תקרא לאהביך ולאחיך ולקרוביך ולשכניך העשירים פן-יקראוך גם-המה והיה לך לשלום: 13 אבל כי-תעשה משתה קרא העניים והנדכאים והפסחים והעורים: 14 ואשריך באשר אין-להם לשלם-לך כי ישלם לך בתחית הצדיקים: 15 וישמע אחד מן-המסבים את-הדבר הזה ויאמר אליו אשרי האכל לחם במלכות האלהים: 16 והוא אמר אליו איש אחד עשה סעודה גדולה ויקרא לרבים: 17 וישלח את-עבדו לעת הסעודה אל-הקרואים לאמר באו כי-הכל מוכן: 18 ויחלו כלם יחדו להתנצל ויאמר אליו הראשון שדה קניתי והלא אצא לראתו אבקש ממך נקני: 19 ואחר אמר חמשת צמדי-בקר קניתי ואני הלך לבחן אותם אבקש ממך נקני: 20 ואחר אמר אשה לקחתי ובגלל הדבר הזה לא אוכל לבוא: 21 ויבא העבד ויגד את-הדברים האלה לאדניו ויקצף בעל הבית ויאמר אל-עבדו מהר צא אל-רחבות העיר ואל-חוצותיה והבא הנה את-העניים ואת-הנדכאים ואת-העורים ואת-הפסחים: 22 ויאמר העבד אדני כאשר צוית כן נעשה ויש-עוד מקום: 23 ויאמר האדון אל-העבד צא אל-הדרכים ואל-הגדרות ופצר בהם לבוא למען ימלא ביתי: 24 כי אני אמר לכם אין אחד מן-האנשים הקרואים ההם אשר יטעם סעודתי: 25 והמון עם-רב הלכים אתו ויפן ויאמר אליהם: 26 איש כי-יבוא אלי ולא ישנא את-אביו ואת-אמו ואת-אשתו ואת-בניו ואת-אחיו ואת-אחיתיו ואף גם-את-נפשו לא יוכל להיות תלמידי: 27 ואשר לא ישא את-צלובו ובא אחרי לא יוכל להיות תלמידי: 28 כי מי מכם החפץ לבנות מגדל לא ישב ראשונה ויחשב את-ההוצאות אם-השג תשיג ידו להשלימו: 29 פן-ייסד ולא-יוכל לכלתו והיה כל-ראיו יקומו ולעגו-לו לאמר: 30 האיש הזה החל לבנות ולא יכל לכלות: 31 או מי-הוא המלך הקם להתגרות מלחמה במלך אחר ולא ישב בראשונה ויתיעץ אם-יוכל לערך בעשרת אלפים לקראת הבא עליו בעשרים אלף: 32 ואם-לא יוכל ושלח אליו מלאכים בעודנו מרחוק לבקש שלום: 33 וכן כל-איש מכם אשר לא-יעזב כל-קניניו לא יוכל להיות תלמידי: 34 טוב המלח ואם המלח היה תפל במה יתקן: 35 גם לאדמה גם לדמן לא יצלח החוצה ישליכהו מי אשר אזנים לו לשמע ישמע:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי לוקס, הברית החדשה