פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי לוקס, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי לוקס פרק טו

טו   ויהי בקרב אליו כל-המוכסים והחטאים לשמע אותו: 2 וילונו הפרושים והסופרים לאמר האיש הזה מקבל את-החטאים ואכל אתם: 3 וישא את-המשל הזה ויאמר אליהם: 4 מי בכם האיש אשר-לו מאה כבשים ואבד לו אחד מהם ולא יטוש את-התשעים ותשעה במדבר והלך אחרי האבד עד כי-ימצאהו: 5 והיה כמצאו אתו ישימנו על-כתפיו בשמחה: 6 ובא אל-ביתו וקרא לאהביו ולשכניו יחד לאמר שמחו אתי כי מצאתי את-שיי האבד: 7 אמר אני לכם כן שמחה תהיה בשמים על-חוטא אחד אשר שב יותר מעל-תשעים ותשעה צדיקים אשר לא-יצטרכו לתשובה: 8 או מי האשה אשר-לה עשרה דרכמונים ואבד לה דרכמון אחד ולא-תדליק נר ותטאטא את-הבית ותחפש היטב עד כי-תמצאהו: 9 והיה כמצאה אותו תקרא לרעותיה ולשכנותיה לאמר שמחנה אתי כי מצאתי את הדרכמון אשר אבד לי: 10 כן אני אמר לכם תהיה שמחה לפני מלאכי אלהים על-חוטא אחד אשר-שב מחטאתו: 11 ויאמר איש אחד היו לו שני בנים: 12 ויאמר הצעיר אל-אביו אבי תנה-לי את-חלק הנכסים אשר יפל לי ויחלק להם את-הנחלה: 13 ויהי מקץ ימים ויאסף הבן הצעיר את-הכל וילך אל-ארץ רחוקה ויהי זולל וסבא ויפזר שם את-רכשו: 14 ואחרי כלותו את-הכל היה רעב חזק בארץ ההיא ויחל להיות חסר-לחם: 15 וילך וידבק באחד מבני המדינה בארץ ההיא וישלח אותו אל-שדותיו לרעות חזירים: 16 ויתאו למלא בטנו מהחרובים אשר יאכלו החזירים ואין נתן לו: 17 וישב אל-לבו ויאמר מה-רבו שכירי אבי אשר יש להם לאכל דים והותר ואני אבד ברעב: 18 אקומה-נא ואלכה אל-אבי ואמר אליו אבי חטאתי גם לשמים גם לפניך: 19 ונקלתי מהקרא עוד בנך שימני כאחד שכיריך: 20 ויקם ויבא אל-אביו עודנו מרחוק ואביו ראהו ויהמו מעיו וירץ ויפל על-צואריו וישקהו: 21 ויאמר אליו הבן אבי חטאתי גם לשמים גם לפניך ואני נקלתי מהקרא עוד בנך: 22 ויאמר האב אל-עבדיו הביאו את-השמלה היפה והלבישהו ותנו טבעת על-ידו ונעלים ברגליו: 23 והביאו עגל המרבק וטבחו אתו ונאכלה ונשמח: 24 כי זה-בני היה מת ויחי ואבד וימצא ויחלו לשמח: 25 ובנו הגדול בשדה ויהי בשובו כאשר קרב אל-הבית וישמע קול זמרה ומחלות: 26 ויקרא אל-אחד הנערים וישאל לדעת מה-הדבר: 27 ויאמר אליו כי-בא אחיך ויטבח אביך עגל המרבק על-אשר שב אליו בשלום: 28 ויחר לו וימאן לבוא הביתה ויצא אביו וידבר על-לבו: 29 ויען ויאמר אל-אביו הנה זה שנים רבות אנכי עבד אתך ומימי לא עברתי את-מצותך ואתה מימי לא-נתת לי גדי למען אשיש עם-רעי: 30 ועתה בא בנך-זה אשר בלע את-נחלתך עם-הזנות ותזבח-לו את-עגל המרבק: 31 ויאמר אליו בני אתה תמיד עמדי וכל אשר-לי לך הוא: 32 אבל אחיך הנה ראוי לשוש ולשמח עליו כי היה מת ויחי ואבד וימצא:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי לוקס, הברית החדשה