פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי לוקס, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי לוקס פרק יח

יח   וגם-משל דבר אליהם להתפלל תמיד ולא להתרפות: 2 ויאמר שופט היה בעיר אחת אשר לא ירא את-האלהים ולא-נשא פני אדם: 3 ואלמנה היתה בעיר ההיא ותבא אליו לאמר דינה את-דיני ממריבי: 4 וימאן יום ויום ומקץ ימים אמר בנפשו גם-כי לא אירא את-האלהים ולא-אשא פנים לאדם: 5 אעשה את-משפט האלמנה הזאת על-הלאותה אתי פן-תבוא תמיד ודכאתני במלים: 6 ויאמר האדון שמעו את-אשר אמר דין העולה: 7 והאלהים ההוא לא יעשה משפט בחיריו הקראים אליו יומם ולילה ואליהם יתאפק: 8 אני אמר לכם כי-עשו יעשה את-משפטם במהרה אך בן-האדם בבאו הימצא אמונה בארץ: 9 ויוסף וישא משלו אל-אנשים בטחים בנפשם כי צדיקים המה ואחרים נבזים בעיניהם ויאמר: 10 שני אנשים עלו אל-המקדש להתפלל אחד פרוש ואחד מוכס: 11 ויעמד הפרוש לבדו ויתפלל לאמר אודך אלהים על כי אינני כיתר האדם הגזלים והעשקים והנאפים וגם-לא כמכס הזה: 12 אני צם פעמים בשבוע אני מעשר את כל-אשר אני קנה: 13 והמוכס עמד מרחוק ולא אבה לשאת את-עיניו השמימה ותופף על-לבו ויאמר אלהים סלח-לי אני החוטא: 14 אני אמר לכם כי-ירד זה לביתו נצדק מזה כי כל-המרים נפשו ישפל ואשר ישפילה ירומם: 15 ויביאו אליו גם את-הילדים למען יגע בהם ויראו התלמידים ויגערו בם: 16 ויקרא אתם ישוע אליו ויאמר הניחו לילדים לבוא אלי ואל-תמנעום כי לאלה מלכות האלהים: 17 אמן אמר אני לכם כל אשר לא יקבל את-מלכות האלהים כילד הוא לא-יבא בה: 18 וישאלהו קצין אחד לאמר רבי הטוב מה-אעשה ואירש חיי עולם: 19 ויאמר אליו ישוע מדוע קראת לי טוב אין טוב כי אם-אחד והוא האלהים: 20 את-המצות אתה יודע לא תנאף לא תרצח לא תגנב לא-תענה עד שקר כבד את-אביך ואת-אמך: 21 ויאמר את-כל-אלה שמרתי מנעורי: 22 וישמע ישוע ויאמר עוד אחת חסרת מכר את-כל אשר-לך וחלק לעניים ויהי לך אוצר בשמים ובוא ולך אחרי: 23 ויהי כשמעו את-זאת ויעצב מאד כי-עשר גדול היה לו: 24 וירא ישוע כי נעצב ויאמר כמה יקשה לבעלי נכסים לבוא אל-מלכות האלהים: 25 כי נקל לגמל עבר בתוך-נקב המחט מבוא עשיר אל-מלכות האלהים: 26 ויאמרו השמעים ומי יוכל להושע: 27 ויאמר אשר יפלא מבני אדם לא יפלא מאלהים: 28 ויאמר פטרוס הן אנחנו עזבנו את-הכל ונלך אחריך: 29 ויאמר אליהם אמן אמר אני לכם אין איש אשר עזב את-ביתו או את-אבותיו או את-אחיו או את-אשתו או את-בניו למען מלכות האלהים: 30 ולא-יקח תחתיהם כפלי כפלים בעולם הזה ולעולם הבא חיי עולם: 31 ויקח אליו את-שנים העשר ויאמר להם הננו עלים ירושלימה וכל-הכתוב בידי הנביאים על בן-האדם ימלא: 32 כי ימסר לגוים והתלו בו והתעללו וירקו בפניו: 33 והכוהו בשוטים והמיתוהו וביום השלישי קום יקום: 34 והם לא הבינו דבר מכל-אלה ויהי הדבר הזה נעלם מהם ולא ידעו את-אשר דבר אליהם: 35 ויהי בקרבו אל-יריחו והנה-איש עור ישב על-יד הדרך לשאל צדקה: 36 וישמע את-קול העם העבר וידרש לדעת מה-הוא: 37 ויגידו לו כי-ישוע הנצרי עובר: 38 ויזעק לאמר ישוע בן-דוד חנני: 39 וההלכים לפניו גערו-בו להחשתו והוא הרבה עוד לזעק ישוע בן-דוד חנני: 40 ויעמד ישוע ויצו להביאו אליו ויהי כאשר קרב וישאלהו לאמר: 41 מה-תרצה שאעשה-לך ויאמר אדני אשר תפקחנה עיני: 42 ויאמר אליו תפקחנה עיניך אמונתך הושיעה לך: 43 ופתאם נפקחו עיניו וילך אחריו הלך ושבח את-האלהים וכל-העם ראו ויודו לאלהים:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי לוקס, הברית החדשה