פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי לוקס, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי לוקס פרק יט

יט   ויבוא ויעבר ביריחו: 2 והנה-איש זכי שמו והוא מראשי המוכסים ועשיר: 3 ויבקש לראות את-ישוע מי הוא ולא יכל מפני העם כי-שפל קומה היה: 4 ויקדם וירץ ויעל על-שקמה אחת למען ראות אתו כי-שם דרכו אשר יעבר-בה: 5 ויהי כאשר בא ישוע אל-המקום ההוא וישא את-עיניו ויראהו ויאמר אליו זכי רד מהר כי-היום אשב בביתך: 6 וימהר וירד ויאספהו בשמחה: 7 וילונו כל-הראים לאמר בא ללון בבית איש חוטא: 8 ויעמד זכי ויאמר אל-האדון הנני אדני את-מחצית נכסי אני נתן לעניים ואם-עשקתי איש אשיב לו ארבעתים: 9 ויאמר אליו ישוע היום היתה תשועה לבית הזה באשר בן-אברהם גם-הוא: 10 כי בא בן-האדם לבקש ולהושיע את-האבד: 11 ויהי כשמעם את-זאת ויסף וידבר משל כי קרב לירושלים והמה חשבים אשר במהרה תגלה מלכות האלהים: 12 ויאמר איש אחד מן-האצילים הלך אל-ארץ רחוקה לקחת-לו ממלכה ולשוב: 13 ויקרא אל-עשרה מעבדיו ויתן להם עשרה מנים ויאמר להם סחרו בהם עד באי: 14 ובני עירו שנאים אותו וישלחו מלאכים אחריו לאמר מאסנו אותו האיש ממלך עלינו: 15 ויהי אחרי קחתו את-הממלכה וישב ויצו לקרא את-העבדים ההם אשר נתן להם את-הכסף למען ידע מה-הרויח כל-אחד במסחרו: 16 ויבא הראשון ויאמר אדני מנה שלך הביא עשרת מנים: 17 ויאמר אליו הטיבות לעשות העבד הטוב תחת אשר היית נאמן במעט מזער היה שליט על-עשר ערים: 18 ויבא השני ויאמר אדני מנה שלך עשה חמשת מנים: 19 ויאמר גם-לזה אף-אתה היה על-חמש ערים: 20 ויבא האחר ויאמר הא-לך מנה שלך אשר-היה אצלי צרור בסודר: 21 מיראתי אתך כי איש קשה אתה לקח את-אשר לא הנחת וקצר את-אשר לא זרעת: 22 ויאמר אליו על-פיך אשפטך העבד הרע אתה ידעת כי-אני איש קשה לקח את-אשר לא הנחתי וקוצר את-אשר לא זרעתי: 23 ולמה לא-נתת את-כספי לשלחני ואני בבואי הייתי תובע אותו במרבית: 24 ויאמר אל-העמדים שם שאו ממנו את-המנה ותנו אל-אשר-לו עשרת המנים: 25 ויאמרו אליו אדנינו יש-לו עשרת מנים: 26 הן אני אמר לכם כי כל-איש שיש-לו ינתן לו ואשר אין לו יקח ממנו גם את-אשר-לו: 27 אבל את-איבי ההם אשר מאסוני ממלך עליהם הביאו אתם הנה והרגו אתם לפני: 28 ויכל לדבר הדברים האלה ויעבר לפניהם ויעל ירושלים: 29 ויהי בקרבו אל-בית-פגי ובית-היני אל-הר הנקרא הר הזיתים וישלח שנים מתלמידיו לאמר: 30 לכו אל-הכפר אשר ממולנו והיה בבואכם שמה ומצאתם עיר אסור אשר מימיו לא-רכב עליו אדם התירו אתו והביאו: 31 וכי-יאמר אליכם איש למה תתירהו כה תאמרו אליו יען כי האדון צריך לו: 32 וילכו השלוחים וימצאו כאשר דבר אליהם: 33 ויתירו את-העיר ויאמר אליהם בעליו למה זה אתם מתירים את-העיר: 34 ויאמרו האדון צריך לו: 35 ויביאהו אל-ישוע וישליכו את-בגדיהם על-העיר וירכיבו עליו את-ישוע: 36 ובלכתו הציעו את-בגדיהם על-הדרך: 37 ויקרב אל-מורד הר הזיתים ויחלו כל-המון התלמידים לשבח את-האלהים בשמחה ובקול גדול על כל-הגבורות אשר ראו לאמר: 38 ברוך המלך הבא בשם יהוה שלום בשמים וכבוד במרומים: 39 ואנשים מן הפרושים אשר בתוך העם אמרו אליו רבי גער בתלמידיך: 40 ויען ויאמר אני אמר לכם אם-אלה יחשו האבנים תזעקנה: 41 ויהי כאשר קרב וירא את-העיר ויבך עליה ויאמר: 42 לו ידעת גם-את בעוד יומך הזה את-דרך שלומך ועתה נסתר מעיניך: 43 כי הנה ימים באים עליך ושפכו איביך סוללה סביביך והקיפוך וצרו עליך מכל-עבריך: 44 והרסו עד-לארץ אותך ואת-בניך בקרבך ולא-ישאירו בך אבן על-אבן עקב אשר-לא ידעת עת פקדתך: 45 ויבא אל-המקדש ויחל לגרש משם את המכרים ואת הקונים בו: 46 ויאמר אליהם הן כתוב ביתי בית-תפלה ואתם עשיתם אותו מערת פריצים: 47 ויהי מלמד במקדש יום יום וראשי הכהנים והסופרים וגם-ראשי העם בקשו לאבדו: 48 ולא מצאו מה-לעשות כי כל-העם דבקו אחריו לשמע אתו:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי לוקס, הברית החדשה