פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי לוקס, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי לוקס פרק ב

ב   ויהי בימים ההם ויצא צו מאת קיסר אוגוסטוס למנות את-כל-ישבי תבל: 2 והמפקד הזה היה הראשון בהיות קוריניוס שליט בסוריא: 3 וילכו כלם להתפקד איש לעירו: 4 ויעל גם-יוסף מן-הגליל מעיר נצרת אל-יהודה לעיר דוד הנקראת בית-לחם כי-היה מבית דוד וממשפחתו: 5 להתפקד עם-מרים המארשה לו והיא הרה: 6 ויהי בהיותם שם וימלאו ימיה ללדת: 7 ותלד את-בנה הבכור ותחתלהו ותשכיבהו באבוס כי לא-היה להם מקום במלון: 8 ורעים היו בארץ ההיא לנים בשדה ושמרים את-משמרות הלילה על-עדרם: 9 והנה מלאך יהוה נצב עליהם וכבוד יהוה הופיע עליהם מסביב וייראו יראה גדולה: 10 ויאמר אליהם המלאך אל-תיראו כי הנני מבשר אתכם שמחה גדולה אשר תהיה לכל-העם: 11 כי היום ילד לכם מושיע אשר הוא המשיח האדון בעיר דוד: 12 וזה לכם האות אשר תמצאון ילד מחתל ושכב באבוס: 13 ופתאם היה אצל המלאך המון צבא השמים והם משבחים את-האלהים ואמרים: 14 כבוד במרומים לאלהים ובארץ שלום באנשי רצונו: 15 ויהי כאשר עלו מעליהם המלאכים השמימה ויאמרו הרעים איש אל-רעהו נעברה-נא עד בית-לחם ונראה המעשה הזה אשר הודיענו יהוה: 16 וימהרו ויבאו וימצאו את-מרים ואת-יוסף ואת-הילד והוא שכב באבוס: 17 ויראו וישמיעו את-הדבר הנאמר אליהם על-הנער הזה: 18 וכל-השמעים תמהו על הדברים אשר-דברו אליהם הרעים: 19 ומרים שמרה את-הדברים האלה ותחשבם בלבה: 20 וישובו הרעים והם מהללים ומשבחים את-האלהים על-כל אשר שמעו וראו כפי-אשר נאמר אליהם: 21 ויהי במלאת לנער שמנה ימים וימול ויקרא שמו ישוע כשם אשר קרא-לו המלאך בטרם הרה בבטן: 22 וימלאו ימי טהרם כתורת משה ויעלהו ירושלים להעמידו לפני יהוה: 23 ככתוב בתורת יהוה כל-זכר פטר רחם יקרא קדש ליהוה: 24 ולהקריב קרבן כמצות תורת יהוה שתי תרים או שני בני יונה: 25 והנה איש בירושלים ושמו שמעון והוא איש צדיק וחסיד מחכה לנחמת ישראל ורוח הקדש היתה עליו: 26 ולו נגלה ברוח הקדש כי לא יראה-מות עד אם-ראה את-משיח יהוה: 27 ויבא ברוח אל-המקדש ויהי כאשר הביאו הוריו את-הנער ישוע לעשות לו כחקת התורה: 28 ויקחהו על-זרעותיו ויברך את-האלהים ויאמר: 29 עתה תפטר את-עבדך כדברך אדני בשלום: 30 כי-ראו עיני את-ישועתך: 31 אשר הכינות לפני כל-העמים: 32 אור להאיר עיני הגוים ותפארת ישראל עמך: 33 ואביו ואמו תמהים על-הדברים הנאמרים עליו: 34 ויברך אותם שמעון ויאמר אל-מרים אמו הנה-זה מוסד למכשול ולתקומה לרבים בישראל ולאות מריבה: 35 ובנפשך תחתר חרב למען אשר-תגלינה מחשבות לבב רבים: 36 ואשה נביאה היתה שם חנה בת-פנואל משבט אשר והיא באה בימים וישבה עם-בעלה שבע שנים אחרי בתוליה: 37 והיא אלמנה כארבע ושמנים שנה ולא משה מן-המקדש ותעבד את-אלהים בצום ובתחנונים לילה ויום: 38 ותקם בשעה ההיא ותגש להדות ליהוה ותדבר עליו באזני כל-המחכים לגאלה בירושלים: 39 ויכלו את-הכל כתורת יהוה וישובו הגלילה אל-נצרת עירם: 40 ויגדל הנער ויחזק (ברוח) וימלא חכמה וחסד אלהים עמו: 41 ועלו הוריו ירושלים מדי שנה בשנה לחג את-חג הפסח: 42 ויהי בהיותו בן-שתים עשרה שנה ויעלו (ירושלים) כמשפט החג: 43 וימלאו הימים וישובו ויותר הנער ישוע בירושלים והוריו לא ידעו: 44 ויאמרו עם-חבל הארחים הוא וילכו כדרך יום ויבקשהו בין הקרובים והמידעים: 45 ולא מצאהו וישבו ירושלים לבקשו: 46 ויהי מקץ שלשת ימים וימצאהו במקדש והוא ישב בתוך המורים ושמע אליהם ושאל אתם: 47 וכל-השמעים אתו תמהו על-שכלו ועל-תשובתיו: 48 ויהי כראותם אתו וישתוממו ותאמר אליו אמו בני למה ככה עשית לנו הנה אביך ואנכי בעצבת-לב בקשנוך: 49 ויאמר אליהם למה זה בקשתם אתי הלא ידעתם כי אהיה באשר לאבי: 50 והם לא הבינו את-הדבר אשר דבר אליהם: 51 וירד אתם ויבא אל-נצרת ויכנע להם ואמו שמרה בלבה את כל-הדברים האלה: 52 וישוע הלך וגדל בחכמה ובקומה ובחן לפני אלהים ואדם:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי לוקס, הברית החדשה