פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי לוקס, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי לוקס פרק כא

כא   ויבט וירא את-העשירים משימים את-נדבותם בארון האוצר: 2 וירא גם-אלמנה עניה נתנת בו שתי פרוטות: 3 ויאמר אמת אגיד לכם כי האלמנה העניה הזאת נתנה יותר מכלם: 4 כי כל-אלה התנדבו לאלהים מהעדף שלהם והיא ממחסורה נתנה את-כל-אשר היה לה למחיה: 5 ויהי באמרם למקדש שהוא מהדר באבנים יפות ובמתנות ויאמר: 6 את אשר אתם ראים הנה ימים באים ולא תשאר אבן על-אבן אשר לא תתפרק: 7 וישאלהו לאמר רבי מתי אפוא תהיה זאת ומה הוא האות לעת היותה: 8 ויאמר ראו פן-יתעו אתכם כי רבים יבאו בשמי ואמרו אני הוא והעת קרובה ואתם אל-תלכו אחריהם: 9 ובשמעכם מלחמות ומהומות אל-תחתו כי היו תהיה-זאת לראשונה אך-עוד קץ למועד: 10 ויסף דבר אליהם לאמר גוי על-גוי יקום וממלכה על-ממלכה: 11 והיה רעש גדול כה וכה ורעב ודבר וגם-מוראים ואתות גדלות מן-השמים: 12 ולפני כל-אלה ישלחו בכם את-ידיהם וירדפו וימסרו אתכם לבתי כנסיות ואל-בתי כלאים ותובאו לפני מלכים ונגידים למען שמי: 13 והיתה-זאת לכם לעדות: 14 על-כן שימו בלבכם לבלתי היות דאגים במה תצטדקו: 15 כי אנכי נתן לכם פה וחכמה אשר לא-יוכלו לעמד לפניה ולדבר נגדה כל-מתקוממיכם: 16 וגם-תמסרו על-ידי יולדיכם ואחיכם וקרוביכם ורעיכם וימיתו מכם: 17 והייתם שנואים לכל-אדם למען שמי: 18 אך לא-יפל משערת ראשכם ארצה: 19 בתוחלתכם קנו לכם את נפשתיכם: 20 וכאשר תראו מחנות סובבים את-ירושלים ידע תדעו כי קרב חרבנה: 21 אז ינוסו אנשי יהודה אל-ההרים ואשר הם בתוכה יצאו ואשר-בפרזות אל-יבואו בה: 22 כי-ימי נקם המה למלאת כל-הכתוב: 23 ואוי להרות ולמיניקות בימים ההם כי תהיה צרה גדולה בארץ וקצף על-העם הזה: 24 ונפלו לפי-חרב והגלו אל-כל-הגוים והיתה ירושלים מרמס לגוים עד אשר-ימלאו עתות הגוים: 25 והיו אתות בשמש ובירח ובכוכבים ועל-הארץ מצוקה לגוים ומבוכה מהמית הים ומשבריו: 26 וימוגו בני-האדם מאימה ומחרדת הבאות על-כל-הארץ כי-חילי השמים יתמוטטו: 27 ואז יראו את-בן-האדם בא בענן בגבורה ובכבוד רב: 28 וכהחל הדברים האלה לבוא התעודדו ושאו ראשיכם כי-קרבה גאלתכם: 29 וידבר אליהם במשל לאמר ראו את-התאנה ואת כל-העצים: 30 כי-תראו אתם מוציאים את-פרחם הלא ידעתם כי קרב הקיץ: 31 כן גם-אתם בהיות אלה לנגדכם דעו כי קרובה מלכות האלהים: 32 אמן אמר אני לכם לא יעבר הדור הזה עד כי-יהיו כל-אלה: 33 השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון: 34 רק השמרו לכם פן-יכבד לבבכם במשתה ובשכרון ובדאגות המחיה ובא עליכם היום ההוא פתאם: 35 כי כמו-פח יבוא על כל-הישבים על-פני כל-הארץ: 36 לכן שקדו בכל-עת והתפללו למען תעצרו-כח להמלט מכל-אלה העתידות לבוא והתיצבתם לפני בן-האדם: 37 ויהי מלמד יומם במקדש ובלילה יצא אל-ההר הוא הר הזיתים ללון: 38 וכל-העם השכימו לבוא אליו במקדש לשמע אותו:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי לוקס, הברית החדשה