פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי לוקס, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי לוקס פרק כב

כב   ויקרב חג המצות הוא חג הפסח: 2 וראשי הכהנים והסופרים מבקשים איך יהרגהו כי יראו מפני העם: 3 והשטן נכנס ביהודה הנקרא איש-קריות והוא אחד משנים העשר: 4 וילך ויועץ עם-ראשי הכהנים והשרים איך ימסרנו בידם: 5 וישמחו ויאתו לתת-לו כסף: 6 ויבטח אתם ויבקש תואנה למסרו אליהם בסתר ולא-בפני ההמון: 7 ויבא יום המצות אשר יזבח-בו הפסח: 8 וישלח את-פטרוס ואת-יוחנן לאמר לכו והכינו לנו את-הפסח ונאכלה: 9 ויאמרו אליו איפה תחפץ ונכין אותו: 10 ויאמר אליהם הנה אתם באים העירה ופגע אתכם איש נשא צפחת מים לכו אחריו אל-הבית אשר יבוא בו: 11 ואמרתם אל-בעל הבית כה אמר-לך הרב איה המלון אשר אכלה-שם את-הפסח עם-תלמידי: 12 והוא יראה אתכם עליה גדולה מצעה שם תכינו: 13 וילכו וימצאו כאשר דבר אליהם ויכינו את-הפסח: 14 ויהי כאשר הגיעה השעה ויסב הוא ושנים-עשר השליחים אתו: 15 ויאמר אליהם נכסף נכספתי לאכל אתכם את-הפסח הזה לפני ענותי: 16 כי-אמר אני לכם לא אכל אותו עוד עד כי-ימלא במלכות האלהים: 17 ויקח את-הכוס ויברך ויאמר קחו אתה וחלקו: 18 כי-אמר אני לכם שתה לא אשתה מעתה מפרי הגפן עד כי-תבוא מלכות האלהים: 19 ויקח את-הלחם ויברך ויבצע ויתן להם ויאמר זה גופי הנתן בעדכם זאת עשו לזכרי: 20 וכן גם-את-הכוס אחר הסעודה לאמר זו הכוס היא הברית החדשה בדמי הנשפך בעדכם: 21 אך הנה יד-המסר אותי אתי על-השלחן: 22 כי הן בן-האדם הלך כאשר נחרץ עליו אבל אוי לאיש ההוא אשר על-ידו ימסר: 23 והם החלו לחקר איש את-רעהו מי-הוא זה מהם אשר יעשה-זאת: 24 וגם-מריבה היתה ביניהם מי יחשב הגדול בהם: 25 ויאמר אליהם מלכי הגוים רדים בהם ושליטיהם עשי חסד יקרא להם: 26 ואתם לא-כן כי הגדול בכם יהיה כצעיר והמנהיג כמשרת: 27 כי מי הגדול המסב או המשרת הלא המסב ואני הנני בתוככם כמו המשרת: 28 ואתם הם העמדים עמי עד-עתה בנסיונתי: 29 לכן אני מנחיל אתכם המלכות כאשר הנחילני אבי: 30 למען תאכלו ותשתו על-שלחני במלכותי וישבתם על-כסאות לשפט את-שנים עשר שבטי ישראל: 31 ויאמר האדון שמעון שמעון הנה שאל לו השטן לזרות אתכם כחטים: 32 ואני התפללתי בעדך אשר לא-תכלה אמונתך ואתה כאשר תשוב בתשובה חזק את-אחיך: 33 ויאמר אליו אדני הנני נכון ללכת אתך גם לבית האסורים גם למות: 34 ויאמר אני אמר לך פטרוס לא-יקרא תרנגל היום עד כי-כחשת בי שלש פעמים לאמר לא ידעתיו: 35 ויאמר אליהם כאשר שלחתי אתכם בלי-כיס ותרמיל ונעלים החסרתם דבר ויאמרו לא חסרנו כל: 36 ויאמר אליהם אכן עתה אשר-לו כיס ישאהו וכן גם-את-התרמיל ואשר אין-לו הוא ימכר את-בגדו ויקנה חרב: 37 כי-אמר אני לכם שצריך עוד שימלא בי הכתוב הזה ואת-פשעים נמנה כי גם-הכתוב עלי בא עד-קצו: 38 ויאמרו אדנינו הנה-פה שתי חרבות ויאמר אליהם די: 39 ויצא וילך כיום ביום אל-הר הזיתים וילכו אחריו גם-תלמידיו: 40 ויבא אל-המקום ויאמר אליהם התפללו שלא תבאו לידי נסיון: 41 והוא נפרד מהם הרחק כקלע אבן ויכרע על-ברכיו ויתפלל לאמר: 42 אבי אם-תרצה להעביר מעלי את-הכוס הזאת אך אל-יהי כרצוני כי אם-כרצונך: 43 וירא אליו מלאך מן-השמים ויחזקהו: 44 וחבלי-מות באו עליו ויוסף להתפלל בחזקה ותהי זעתו כנטפי דם ירדים לארץ: 45 ויקם מהתפלל ויבא אל-התלמידים וירא והנם ישנים מיגון: 46 ויאמר אליהם למה תישנו קומו והתפללו שלא תבאו לידי נסיון: 47 עודנו מדבר והנה המון עם ואחד משנים העשר הנקרא יהודה הלך לפניהם ויקרב אל-ישוע לנשק-לו: 48 ויאמר אליו ישוע יהודה הבנשיקה אתה מוסר את-בן-האדם: 49 והאנשים אשר אתו ראו את אשר יהיה ויאמרו אליו אדנינו הנכה בחרב: 50 ויך אחד מהם את-עבד הכהן הגדול ויקצץ את-אזנו הימנית: 51 ויען ישוע ויאמר רב עתה הרפו ויגע באזנו וירפאהו: 52 ויאמר ישוע אל ראשי הכהנים ושרי המקדש והזקנים אשר באו עליו לאמר כצאת על-פריץ יצאתם עלי בחרבות ובמקלות: 53 ואנכי הייתי עמכם במקדש יום יום ולא-שלחתם ידכם בי ואולם זאת שעתכם וזה שלטון החשך: 54 ויתפשו אותו ויוליכהו ויביאהו בית הכהן הגדול ופטרוס הלך אחריו מרחוק: 55 ויהי כי-בערו אש בתוך החצר וישבו יחדו וישב גם-פטרוס בתוכם: 56 ותראהו שפחה אחת יושב נגד האור ותבט-בו ותאמר גם-זה היה עמו: 57 ויכחש-בו ויאמר אשה לא ידעתיו: 58 ועוד מעט ויראהו איש אחר ויאמר גם-אתה מהם ויאמר פטרוס בן-אדם לא מהם אנכי: 59 ואחרי עבר כשעה אחת טען איש אחר לאמר אמנם גם-זה היה עמו כי-גלילי גם-הוא: 60 ויאמר פטרוס בן-אדם לא ידעתי מה אתה אמר ועודנו מדבר והתרנגול קרא: 61 ויפן האדון ויבט אל-פטרוס ויזכר פטרוס את-דבר האדון אשר דבר אליו לאמר בטרם יקרא התרנגל תכחש-בי שלש פעמים: 62 ויצא פטרוס החוצה וימרר בבכי: 63 והאנשים אשר אחזו את-ישוע התעללו בו ויכהו: 64 ויחפו את-ראשו ויכהו על-פניו וישאלהו לאמר הנבא מי הוא המכה אותך: 65 ועוד גדופים אחרים הרבו עליו: 66 ובהית הבקר נקהלו זקני העם וראשי הכהנים והסופרים ויעלהו לפני סנהדרין שלהם ויאמרו אם המשיח אתה הגד-לנו: 67 ויאמר אליהם אם-אגיד לכם לא תאמינו: 68 ואם-אשאל לא-תשיבו דבר ולא תשלחוני: 69 אבל מעתה יהיה בן-האדם ישב לימין גבורת האלהים: 70 ויאמרו כלם האתה אפוא הוא בן-האלהים ויאמר אליהם אתם אמרתם כי-אני הוא: 71 ויאמרו מה-לנו עוד לבקש עדים הלא באזנינו שמענוה מפיו:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי לוקס, הברית החדשה