פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי לוקס, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי לוקס פרק ג

ג   ויהי בשנת חמש עשרה למלכות טיבריוס קיסר ופונטיוס פילטוס הגמון ביהודה והורדוס שר-רבע על-הגליל ואחיו פילפוס שר-רבע על-מדינות יטור וטרכונה ולוסניס שר-רבע על-אבילין: 2 בימי הכהנים הגדולים חנן וקיפא היה דבר אלהים אל-יוחנן בן-זכריה במדבר: 3 ויבא בכל-ככר הירדן ויקרא טבילת התשובה לסליחת החטאים: 4 ככתוב בספר דברי ישעיהו הנביא קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו: 5 כל-גיא ינשא וכל-הר וגבעה ישפלו והיה העקב למישור והרכסים לבקעה: 6 וראו כל-בשר את ישועת אלהים: 7 ויאמר אל-המון העם היצאים להטבל על-ידו אתם ילדי הצפעונים מי השכיל אתכם להמלט מפני הקצף הבא: 8 לכן עשו פרי ראוי לתשובה ואל-תדמו בנפשכם לאמר אברהם הוא אבינו כי אני אמר לכם אשר מן-האבנים האלה יכל האלהים להקים בנים לאברהם: 9 וכבר הושם הגרזן על-שרש העצים והנה כל-עץ אשר איננו עשה פרי טוב יגדע והשלך באש: 10 וישאלהו המון העם לאמר מה אפוא נעשה: 11 ויען ויאמר אליהם מי אשר-לו כתנות שתים יתן לאשר אין-לו ומי אשר-לו מזון כן יעשה גם-הוא: 12 ויבאו גם-מוכסים להטבל ויאמרו אליו רבי מה-נעשה: 13 ויאמר אליהם אל-תגבו יותר מחקכם: 14 וישאלהו גם-אנשי הצבא לאמר ואנחנו מה-נעשה ויאמר אליהם אל-תזעזעו איש ואל-תעשקו ודי לכם בשכרכם: 15 ויהי כאשר-חכה העם וכלם חשבים בלבם לאמר אולי יוחנן הוא המשיח: 16 ויען יוחנן ויאמר לכלם הן-אני טובל אתכם במים אבל בוא יבוא החזק ממני אשר קטנתי מהתיר את-שרוך נעליו הוא יטבל אתכם ברוח הקדש ובאש: 17 ובידו המזרה להבר את-גרנו ויאסף את-דגנו אל-אוצרו ואת-המץ ישרפנו באש אשר לא-תכבה: 18 וכן בדברים אחרים הרבה הוכיח ויבשר את-העם: 19 והורדוס שר-רבע המדינה אשר הוכח על-ידו על-דבר הורודיה אשת אחיו פילפוס ועל-כל-הרע אשר עשה הורדוס: 20 הוסיף על-כל-אלה גם את-זאת ויסגר את-יוחנן במשמר: 21 ובהטבל כל-העם גם-ישוע נטבל ויהי הוא מתפלל והנה השמים נפתחו: 22 וירד עליו רוח הקדש בדמות גוף כיונה ויהי-קול מן-השמים לאמר אתה בני ידידי בך רציתי: 23 וישוע החל מעשהו והוא כבן-שלשים שנה והוא נחשב לבן-יוסף בן-עלי: 24 בן-מתת בן-לוי בן-מלכי בן-יני בן-יוסף: 25 בן-מתתיה בן-אמוץ בן-נחום בן-חסלי בן-נגי: 26 בן-מחת בן-מתתיה בן-שמעי בן-יוסף בן-יודה: 27 בן-יוחנן בן-רישא בן-זרבבל בן-שאלתיאל בן-נרי: 28 בן-מלכי בן-אדי בן-קוסם בן-אלמדן בן-ער: 29 בן-יוסי בן-אליעזר בן-יורים בן-מתת בן-לוי: 30 בן-שמעון בן-יהודה בן-יוסף בן-יונם בן-אליקים: 31 בן-מלאה בן-מנא בן-מתתה בן-נתן בן-דוד: 32 בן-ישי בן-עובד בן-בעז בן-שלמון בן-נחשון: 33 בן עמינדב בן-ארם בן-חצרון בן-פרץ בן-יהודה: 34 בן-יעקב בן יצחק בן-אברהם בן-תרח בן-נחור: 35 בן-שרוג בן-רעו בן-פלג בן-עבר בן-שלח: 36 בן-קינן בן-ארפכשד בן-שם בן-נח בן-למך: 37 בן-מתושלח בן-חנוך בן-ירד בן-מהללאל בן-קינן: 38 בן-אנוש בן-שת בן-אדם בן-אלהים:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי לוקס, הברית החדשה