פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי לוקס, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי לוקס פרק ד

ד   וישוע שב מן-הירדן והוא מלא רוח הקדש וישאהו הרוח המדברה: 2 וינסהו השטן ארבעים יום ולא אכל מאומה בימים ההם ואחרי אשר-תמו וירעב: 3 ויאמר אליו השטן אם בן-האלהים אתה דבר אל-האבן הזאת ותהי ללחם: 4 ויען אתו ישוע הן כתוב כי לא על-הלחם לבדו יחיה האדם (כי על-כל-מוצא פי-יהוה): 5 ויעלהו השטן על-הר גבה ויראהו ברגע אחד את כל-ממלכות תבל: 6 ויאמר אליו השטן לך אתן את-כל-הממשלה הזאת ואת-כבודן כי-נמסרה בידי ונתתיה לאשר אחפץ: 7 ועתה אם-תשתחוה לפני הכל יהיה-לך: 8 ויען ישוע ויאמר אליו (סור ממני השטן כי) כתוב ליהוה אלהיך תשתחוה ואתו לבדו תעבד: 9 ויביאהו ירושלים ויעמידהו על-פנת גג בית-המקדש ויאמר אליו אם בן-האלהים אתה נפל מזה מטה: 10 כי כתוב כי-מלאכיו יצוה-לך לשמרך: 11 וכי על-כפים ישאונך פן-תגף באבן רגלך: 12 ויען ישוע ויאמר אליו הן נאמר לא תנסה את יהוה אלהיך: 13 וככלות השטן כל-מסה וירף ממנו עד-עת: 14 וישב ישוע בגבורת הרוח אל-הגליל ויצא שמעו בכל-הככר: 15 והוא מלמד בכנסיותיהם ויהללהו כלם: 16 ויבא אל-נצרת אשר גדל-שם וילך כמשפטו ביום השבת אל-בית הכנסת ויקם לקרא בספר: 17 ויתן-לו ספר ישעיה הנביא ויפתח את-הספר וימצא את-המקום אשר היה-כתוב בו: 18 רוח אדני יהוה עלי יען משח אתי לבשר ענוים: 19 שלחני לחבש לנשברי-לב לקרא לשבוים דרור ולעורים פקח-קוח לשלח רצוצים חפשים לקרא שנת-רצון ליהוה: 20 ויהי כאשר גלל את-הספר וישיבהו אל-החזן וישב ועיני כל-אשר בבית הכנסת נשאות אליו: 21 ויחל ויאמר אליהם היום נתמלא הכתוב הזה באזניכם: 22 וכלם העידהו ותמהו על-דברי חן היצאים מפיהו ויאמרו הלא-זה הוא בן-יוסף: 23 ויאמר אליהם הן תאמרו לי את-המשל הזה רפא רפא את-עצמך וככל אשר שמענו שנעשה בכפר-נחום עשה-כן גם-פה בעיר מולדתך: 24 ויאמר אמן אמר אני לכם אין-נביא רצוי בארץ מולדתו: 25 ואמת אגיד לכם אלמנות רבות היו בישראל בימי אליהו בהעצר השמים שלש שנים וששה חדשים ויהי רעב גדול בכל-הארץ: 26 ואליהו לא-נשלח אל-אחת מהנה זולתי צרפתה אשר לצידון אל-אשה אלמנה: 27 ומצרעים רבים היו בישראל בימי אלישע הנביא ולא טהר אחד מהם זולתי נעמן הארמי: 28 וכל אשר בבית הכנסת כשמעם את-הדברים האלה וימלאו חמה: 29 ויקומו וידיחו אותו אל-מחוץ לעיר ויביאהו עד-גב ההר אשר נבנתה עירם עליו למען השליכו מטה: 30 אך-הוא עבר בתוכם וילך לדרכו: 31 וירד אל-כפר-נחום עיר הגליל וילמדם בשבתות: 32 וישתוממו על-תורתו כי דבר שלטון דברו: 33 ובבית הכנסת היה איש ובו רוח שד טמא ויזעק בקול גדול לאמר: 34 אהה מה-לנו ולך ישוע הנצרי כי-באת להאבידנו ידעתיך מי אתה קדוש האלהים: 35 ויגער-בו ישוע לאמר האלם וצא ממנו ויפילהו השד בתוכם ויצא ממנו לא הרע לו: 36 ותפל אימה על-כלם וידברו איש אל-רעהו לאמר מה הדבר הזה כי-בשלטן ובגבורה מצוה לרוחות הטמאה והמה יצאים: 37 ושמעו הולך בכל-מקמות הככר: 38 ויקם מבית הכנסת ויבא ביתה שמעון וחתנת שמעון אחזתה קדחת רעה ויפגעו בו בעדה: 39 ויתיצב עליה ויגער בקדחת ותרף ממנה ותקם מהרה ותשרת אתם: 40 והיה כל אשר להם חלים חליים שונים ויביאום אליו כבוא השמש וישם את-ידיו על-כל-אחד מהם וירפא אותם: 41 וגם-שדים יצאו מרבים והם קראים ואמרים אתה הוא (המשיח) בן-האלהים ויגער-בם ולא נתנם לדבר כי ידעו אשר הוא המשיח: 42 וכאור הבקר יצא וילך-לו אל-מקום שומם והמון העם בקשהו ויבאו עדיו ויפצרו-בו לבלתי סור מהם: 43 ויאמר להם הן עלי לבשר גם-לערים האחרות את-בשורת מלכות האלהים כי לזאת שלחתי: 44 ויהי קורא בבתי כנסיות שבגליל:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי לוקס, הברית החדשה