פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי לוקס, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי לוקס פרק ה

ה   ויהי כאשר דחק המון העם לשמע את-דבר האלהים והוא עמד על-יד ים-גניסר: 2 וירא שתי אניות עמדות על-יד הים והדיגים יצאו מהן והם מכבסים את המכמרות: 3 וירד אל-אחת מן-האניות אשר היא לשמעון ויבקש ממנו להעבירו מעט מן-היבשה אל-הים וישב וילמד את-העם מתוך האניה: 4 ויהי ככלתו לדבר ויאמר אל-שמעון העבר אל-עמק הים והורידו את-מכמרותיכם לצוד: 5 ויען שמעון ויאמר אליו מורה כל-הלילה יגענו ולא אחזנו מאומה אך על-פיך אוריד את-המכמרת: 6 ויעשו-כן וילכדו דגים הרבה מאד ותקרע מכמרתם: 7 ויניפו יד אל-חבריהם אשר באניה השניה לבוא אליהם ולעזרם ויבאו וימלאו את-שתי האניות עד-לשקע: 8 ויהי כראות שמעון פטרוס את-זאת ויפל לברכי ישוע ויאמר אדני צא-נא מעלי כי-איש חוטא אנכי: 9 כי שמה החזיקה אותו ואת-כל אשר עמו על-ציד הדגים אשר צדו: 10 וכן גם את-יעקב ואת-יוחנן בני זבדי אשר התחברו עם-שמעון ויאמר ישוע אל-שמעון אל-תירא מעתה צוד תצוד אנשים: 11 ויוליכו את-האניות אל-היבשה ויעזבו את-הכל וילכו אחריו: 12 ויהי בהיותו באחת הערים והנה-איש כלו צרוע וירא את-ישוע ויפל על-פניו ויתחנן אליו לאמר אדני אם-תחפץ תוכל לטהרני: 13 וישלח את-ידו ויגע-בו ויאמר חפץ אנכי טהר ופתאם סרה ממנו הצרעת: 14 ויצו עליו לבלתי ספר לאיש כי אם-לך והראה אל-הכהן והקרב קרבן על-טהרתך כאשר צוה משה לעדות להם: 15 ושמעו הולך הלוך וגדל ויקבצו עם רב לשמוע ולהרפא על-ידו מתחלואיהם: 16 והוא סר אל-המדברות ומתפלל: 17 ויהי היום והוא מלמד ופרושים ומורי התורה אשר באו מכל-כפרי הגליל ומיהודה וירושלים ישבים שם ותהי-בו גבורת יהוה לרפוא: 18 והנה אנשים נושאים איש במטה והוא נכה אברים ויבקשו להביאו אל-תוך הבית ולשום לפניו: 19 ולא-מצאו דרך להכניסו מרב העם ויעלו הגגה ויורידהו על-ערשו בין הרעפים לתוך הבית לפני ישוע: 20 וירא את-אמונתם ויאמר אליו בן-אדם נסלחו-לך חטאתיך: 21 ויחלו הסופרים והפרושים לחשב מחשבות לאמר מי הוא זה המדבר גדופים מי יוכל לסלח לחטאים בלתי האלהים לבדו: 22 וידע ישוע את-מחשבותם ויען ויאמר אליהם מה אתם חשבים בלבבכם: 23 מה הנקל האמר נסלחו-לך חטאתיך אם-אמר קום והתהלך: 24 אך למען תדעון כי בן-האדם יש-לו השלטן בארץ לסלח לחטאים ויאמר אל-נכה האברים אמר אני אליך קום ושא את-ערשך ולך אל-ביתך: 25 וימהר ויקם לעיניהם וישא את משכבו וילך אל-ביתו ויהלל את-האלהים: 26 ושמה החזיקה את-כלם ויברכו את-האלהים וימלאו יראה ויאמרו כי נפלאות ראינו היום: 27 ויהי אחרי כן ויצא וירא מוכס אחד ושמו לוי והוא יושב בבית המכס ויאמר אליו לכה אחרי: 28 ויעזב את-הכל ויקם וילך אחריו: 29 ויעש-לו לוי משתה גדול בביתו ועם-רב מן-המוכסים ואנשים אחרים היו מסבים עמהם: 30 וילונו הסופרים אשר בהם והפרושים על-תלמידיו ויאמרו מדוע אתם אכלים ושתים עם-המוכסים והחטאים: 31 ויען ישוע ויאמר אליהם הבריאים אינם צריכים לרפא כי אם-החלים: 32 לא באתי לקרוא הצדיקים לתשובה כי אם-החטאים: 33 ויאמרו אליו הן תלמידי יוחנן מרבים לצום ואמרים תחנות וגם תלמידי הפרושים עשים כן ותלמידיך אכלים ושתים: 34 ויאמר אליהם התוכלו אנס בני החפה לצום והחתן עודנו עמהם: 35 ואולם ימים באים ולקח מאתם החתן אז יצומו בימים ההמה: 36 וידבר אליהם גם את-המשל הזה אין איש מעלה מטלית של-בגד חדש על-בגד בלוי כי אם-כן גם החדש יקרע וגם לא-תשוה מטלית החדש לבלוי: 37 ואין איש נתן יין חדש בנאדות בלים כי אם-כן היין החדש יבקע את-הנאדות והוא ישפך והנאדות יאבדו: 38 אבל יתן היין החדש בנאדות חדשים ושניהם יחדו ישמרו: 39 ואשר שתה יין ישן איננו חפץ עוד ביין חדש כי יאמר הישן נעים ממנו:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי לוקס, הברית החדשה