פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי לוקס, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי לוקס פרק ו

ו   ויהי ביום השבת השנית לספירת העמר עבר בין השדות ויקטפו תלמידיו מלילת ויפרכו אתן בידיהם ויאכלו: 2 ואנשים מן-הפרושים אמרו אליהם למה אתם עשים את אשר לא יעשה בשבת: 3 ויען ישוע ויאמר אליהם הלא קראתם את אשר עשה דוד בהיותו רעב הוא ואשר היו אתו: 4 אשר בא אל-בית האלהים ויקח את-לחם הפנים ויאכל וגם-נתן לאנשיו את אשר לא נכון לאכלו כי אם-לכהנים לבדם: 5 ויאמר אליהם כי בן-האדם גם-אדון השבת הוא: 6 ויהי בשבת אחרת ויבא אל-בית הכנסת וילמד ושם איש אשר יבשה ידו הימנית: 7 ויארבו-לו הסופרים והפרושים לראות אם-ירפא בשבת למען ימצאו עליו עלילת דברים: 8 והוא ידע את-מחשבותם ויאמר אל-האיש אשר יבשה ידו קום ועמוד בתוך ויקם ויעמד: 9 ויאמר אליהם ישוע אשאלה אתכם דבר מה-הנכון בשבת הלהיטיב אם להרע להציל נפש אם-לאבד: 10 ויבט סביב אל-כלם ויאמר לאיש פשט את-ידך ויעש כן ותרפא ידו ותשב כאחרת: 11 והמה נמלאו חמה ויוסדו יחד מה-לעשות לישוע: 12 ויהי בימים ההם ויצא ההרה להתפלל ויעמד כל-הלילה בתפלה לאלהים: 13 ובהית הבקר אסף אליו את-תלמידיו ויבחר מהם שנים עשר אשר קרא להם שליחים: 14 את-שמעון אשר גם-קראו פטרוס ואת-אנדרי אחיו את-יעקב ואת יוחנן את פילפוס ואת בר-תלמי: 15 את מתי ואת-תומא ואת-יעקב בן-חלפי ואת-שמעון אשר יקרא לו הקנא: 16 את-יהודה בן-יעקב ואת-יהודה איש-קריות והוא אשר היה למוסר: 17 וירד אתם ויעמד במקום מישור הוא והמון תלמידיו וקהל עם רב מכל-יהודה וירושלים ומחוף ים-צר וצידון אשר באו לשמע אתו ולהרפא מחלייהם: 18 וגם-המענים ברוחות טמאות וירפאו: 19 וכל-ההמון מבקשים לגעת בו כי גבורה יצאה מאתו ורפאה את-כלם: 20 והוא נשא את-עיניו אל-תלמידיו ויאמר אשריכם אתם העניים כי-לכם מלכות האלהים: 21 אשריכם אתם הרעבים היום כי תשבעו אשריכם הבכים היום כי תשחקו: 22 אשריכם אם-ישנאו אתכם האנשים ואם-ינדו אתכם וחרפו וינאצו את-שמכם כשם רע למען בן-האדם: 23 שמחו ביום ההוא ורקדו כי הנה שכרכם רב בשמים כי-כדבר הזה עשו אבתיהם לנביאים: 24 אך-אוי לכם העשירים כי-כבר לקחתם את נחמתכם: 25 אוי לכם השבעים כי תרעבו אוי לכם השחקים היום כי תתאבלו ותבכו: 26 אוי לכם אם כל-האנשים משבחים אתכם כי כדבר הזה עשו אבותיהם לנביאי השקר: 27 אבל אתם השמעים אליכם אני אמר אהבו את-איביכם היטיבו לשנאיכם: 28 ברכו את-מקלליכם והתפללו בעד מכלימיכם: 29 המכה אתך על-הלחי הטה-לו גם את-האחרת והלקח את-מעילך אל-תמנע ממנו גם את-כתנתך: 30 וכל-השאל ממך תן-לו והלקח את אשר לך אל-תתבע מאתו: 31 וכאשר תרצו שיעשו לכם בני האדם כן תעשו-להם גם-אתם: 32 ואם-תאהבו את-אהביכם מה חסדכם כי גם-החטאים אהבים את-אהביהם: 33 ואם תיטיבו למטיביכם מה חסדכם גם-החטאים יעשו-כן: 34 ואם-תלוו את-האנשים אשר תקוו לקבל מהם מה חסדכם גם החטאים מלוים את-החטאים למען יושב להם המלוה: 35 אבל אהבו את-איביכם והיטיבו והלוו ואל תצפו לתשלום ויהי שכרכם רב והייתם בני עליון כי טוב הוא גם-לכפויי טובה ולרעים: 36 לכן היו רחמנים כאשר גם-אביכם רחום הוא: 37 ואל-תשפטו ולא תשפטו אל-תחיבו ולא תחיבו נקו ותנקו: 38 תנו ותנתן לכם ומדה יפה דחוקה וגדושה ומשפעה ישיבו אל-חיקכם כי במדה אשר אתם מודדים ימד לכם: 39 וישא משלו ויאמר אליהם היוכל עור להדריך את-העור הלא יפלו שניהם אל-השחת: 40 אין תלמיד נעלה על-רבו ודיו לכל-תלמיד שלם להיות כרבו: 41 ולמה זה אתה ראה את-הקסם אשר בעין אחיך ואת-הקורה בעינך לא תביט: 42 ואיך תאמר אל-אחיך אחי הניחה לי ואסיר את-הקסם אשר בעינך ואינך ראה את-הקורה אשר בעינך החנף הסר בראשונה את-הקורה מעינך ואחרי-כן ראה תראה להסיר את-הקסם אשר בעין אחיך: 43 כי-עץ טוב איננו עשה פרי נשחת ועץ נשחת איננו עשה פרי טוב: 44 כי כל-עץ נכר בפריו כי אין אספים תאנים מן-הקצים אף אין-בצרים ענב מן-הסנה: 45 איש טוב מאוצר לבו הטוב מפיק את-הטוב ואיש רע מאוצר לבו הרע מפיק את-הרע כי-משפעת לב איש ימלל פיהו: 46 ולמה זה אתם קראים לי אדני אדני ואינכם עשים את אשר-אני אמר: 47 כל-הבא אלי ושומע את-דברי ועשה אתם אגיד לכם למי הוא דומה: 48 דומה הוא לאיש בנה-בית אשר העמיק לחפר וייסדו על-הצור וכבוא השטף פרץ הנחל בבית ההוא ולא יכל להניעו כי-טוב מבנהו: 49 ואשר שמע ולא עשה דומה לאיש אשר בנה בית על-הקרקע ואין לו יסוד ויפרץ-בו הנחל ויפל פתאם ויגדל שבר הבית ההוא:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי לוקס, הברית החדשה